94 วันของการคุมขัง: “บุ้ง – ใบปอ” ได้ประกันตัวทุกคดี

วันที่ 4 ส.ค. 2565 ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ ทนายความเข้ายื่นคำร้องขอประกันตัว “ใบปอ” และ “บุ้ง” เนติพร สองนักกิจกรรมจากกลุ่มทะลุวัง เป็นครั้งที่ 8 ในคดีทำโพลสำรวจความเดือดร้อนจากขบวนเสด็จ ที่บริเวณห้างสยามพารากอน เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2565 ซึ่งมีข้อหาหลักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ก่อนศาลให้ประกันตัว

.

พี่สาวบุ้ง เสนอตัวเป็นผู้กำกับดูแล พร้อมยอมรับเงื่อนไขของศาลอย่างเคร่งครัด

สำหรับคำร้องขอประกันตัวเป็นครั้งที่ 8 (มีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งอีก 1 ครั้ง) ซึ่งมีใจความสำคัญโดยสรุประบุว่า

1. คดีนี้จำเลยทั้งสองคน ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ในระหวางพิจารณาคดีก่อนหน้านี้ หลายครั้ง แต่ศาลมีคำสั่งไม่อนุญาต ซึ่งจำเลยทั้งสองขอถือเอาเหตุผลตามคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างพิจารณาคดีที่ได้ยื่นไว้ก่อนหน้านี้ทุกฉบับเป็นเหตุผลประกอบคำร้องฉบับนี้ด้วย

2. จำเลยทั้งสอง เห็นว่าหากศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ขอให้ศาลแต่งตั้ง ชญาภัส (สงวนนามสกุล) พี่สาวของจำเลยที่ 3 หรือบุ้ง และเป็นบุคคลที่จำเลยที่ 2 หรือใบปอ เคารพนับถือ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ วัยวุฒิ และตำแหน่งหน้าที่การงานที่น่าเชื่อถือ ให้เป็นผู้กำกับดูแลจำเลยทั้งสอง ในระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวด้วย

3. ในคดีนี้ จำเลยทั้งสองได้ปรึกษากับชญาภัสว่า หากศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว จำเลยทั้งสองของรับรองต่อศาลว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดที่ศาลจะกำหนดให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทุกประการ โดยจำเลยทั้งสองขอรับรองว่าจะไม่หลบหนีและจะมาศาลทุกนัดตามที่ศาลนัดหมาย และจะไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน รวมทั้งไม่กระทำการใดๆ ที่เสื่อมเสียต่อสถาบันกษัตริย์ และจะไม่ไปกระทำการที่ทำให้เกิดภยันตรายอื่นทั้งสิ้น

รวมทั้ง หากศาลมีข้อกำหนด และข้อห้ามอื่นใดเช่น การติดอุปกรณ์กำไล EM หรือการกำหนดเวลาออกนอกเคหสถาน จำเลยทั้งสองยินดีที่จะปฏิบัติตาม และผู้กำกับดูแลก็จะควบคุมดูแลให้จำเลยปฏิบัติตามที่ศาลกำหนด

.

ศาลอนุญาตให้ประกันตัวบุ้ง – ใบปอ วางเงิน 2 แสน พร้อมกำหนด 5 เงื่อนไข

เวลา 15.20 น. ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งอนุญาตให้ประกัน บุ้ง – ใบปอ โดยมีคำสั่งระบุว่า พิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวของจำเลยทั้ง 2 คน โดยพิเคราะห์จากคำร้องประกอบการขอปล่อยตัวชั่วคราว และศาลได้เพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวมาแล้วครั้งหนึ่ง การที่จำเลยทั้งสองได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในวันนี้ โดยอ้างเหตุผลและสมัครใจเสนอเงื่อนไข การขอปล่อยตัวชั่วคราวมาหลายข้อว่า จำเลยทั้งสองคนจะไม่กระทำการใดอันทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันกษัตริย์ และจะไม่ก่อความวุ่นวายอีก

จำเลยทั้งสองจะปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด โดยขอตั้งให้ ชญาภัส เป็นผู้กำกับดูแลจำเลยทั้งสองคน ในระหว่างปล่อยตัวชั่วคราว การที่จำเลยทั้งสองคนเสนอเงื่อนไขมา และรับรองว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด จึงน่าเชื่อว่าเงื่อนไขดังกล่าวน่าจะเพียงพอในการกำกับจำเลยทั้งสองได้ หากว่าการปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยทั้งสอง จะไม่ไปก่อภัยอันตรายหรือก่อความเสียหายที่เกิดจากการปล่อยตัวชั่วคราวอีก 

ดังนี้ จึงเห็นควรให้โอกาสจำเลยทั้งสอง ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เสนอต่อศาล อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยทั้งสองคน ตีวงเงินราคาประกันคนละ 200,000 บาท และให้ตั้ง ชญาภัส เป็นผู้กำกับดูแลสอดส่องให้จำเลยทั้งสองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดในระหว่างปล่อยตัวชั่วคราว และเห็นควรกำหนดเงื่อนไขตามที่จำเลยทั้งสองเสนอมาตามคำร้อง

1. ห้ามจำเลยทั้งสองคน กระทำการใดๆ ในลักษณะทำนองเดียวกันตามที่ถูกกล่าวหาในคำฟ้อง

2. ห้ามจำเลยทั้งสองคน กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดขวางกระบวนการพิจารณาของศาล 

3. ห้ามจำเลยทั้งสองคน ออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 19.00 – 06.00 น. ของอีกวัน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาลหรือได้รับอนุญาตจากศาล

4. ห้ามจำเลยทั้งคน เดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล

5. ให้จำเลยทั้งสองคน มารางานตัวต่อศาลทุกๆ 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

อนึ่ง หากจำเลยทั้งสองคน ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ศาลอาจมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราว ให้มีหนังสือแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบ ออกหมายปล่อยตัวจำเลยทั้งสองคนในวันนี้

ลงนามคำสั่งโดย มนัส ภักดิ์ภูวดล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้

.

ยื่นประกันตัวอีกสองคดีที่ศาลมีหมายขังอยู่

หลังผลการประกันตัวดังกล่าว ทนายความได้ยื่นคำร้องขอประกันตัวในคดีที่บุ้งและใบปอยังมีหมายขังเหลืออยู่ ได้แก่  กรณีของบุ้ง มีหมายขังของศาลจังหวัดนนทบุรี ในคดีสาดสี-พ่นสเปรย์บนรูปปั้นภายในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประท้วงปัญหาการแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโควิด-19

กรณีของใบปอ มีหมายขังของศาลอาญา ในคดีมาตรา 112 กรณีแชร์โพสต์ข้อความจากเพจทะลุวัง ซึ่งทนายความได้เข้ายื่นคำร้องขอประกันตัวเช่นเดียวกัน 

ต่อมาในเวลา 16.30 น. ศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวใบปอ โดยให้วางหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท จากกองทุนราษฎรประสงค์ โดยมีเงื่อนไขประกันตัว ได้แก่ 

  1. ห้ามเข้าร่วมหรือกระทำการใดๆ ในทำนองเดียวกันกับคดีนี้
  2. ห้ามเข้าร่วมหรือกระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง
  3. ห้ามเข้าร่วมหรือกระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
  4. รายงานตัวทุก 30 วัน จนกว่าจะมีคำสั่งศาลเป็นอย่างอื่น

ต่อมาเวลา 17.05 น.  ศาลจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวบุ้ง โดยให้วางหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท จากกองทุนราษฎรประสงค์ ระบุคำสั่ง “กรณีมีเหตุให้เปลี่ยนแปลงไป จึงอนุญาตปล่อยชั่วคราว ตีหลักประกัน 100,000 บาท ให้ผู้ขอประกันวางหลักประกันและทำสัญญาประกันโดยเร็ว”

ทนายความได้วางหลักทรัพย์ประกันตัวดังกล่าว จากกองทุนราษฎรประสงค์ และเจ้าหน้าที่ศาลได้ออกหมายปล่อยตัวทั้งสองคน

ผลการประกันตัวดังกล่าว ทำให้ทั้งสองคนได้รับการปล่อยตัวจากทัณฑสถานหญิงกลาง ในวันที่ 4 ส.ค. 2565 จึงเป็นการสิ้นสุดการคุมขัง 94 วัน และสิ้นสุดการประท้วงอดอาหารเพื่อทวงสิทธิการประกันตัว ซึ่งล่วงมาเป็นระยะเวลา 64 วัน ของสองนักกิจกรรม บุ้ง – ใบปอ จากกลุ่มทะลุวัง

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีผู้ถูกคุมขังในเรือนจำจากการแสดงออกทางการเมือง หรือมีมูลเหตุเกี่ยวข้องกับการเมือง โดยไม่ได้รับการประกันตัวระหว่างการต่อสู้คดี จำนวนอย่างน้อย 28 คน 

.

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง

ย้อนอ่านเส้นทางการอดอาหารของบุ้ง – ใบปอ >>> ย้อนดูเส้นทาง ‘บุ้ง-ใบปอ’ อดอาหารประท้วง ทวงสิทธิประกันตัว ตลอด 2 เดือนที่ผ่านมาจนอาการวิกฤต

สรุปสถานการณ์ในเรือนจำของทั้งสองคน >>> ‘คุก’ คือ แดนสนธยา แดนแห่งการสาธยายเรื่องราวชีวิตที่ถูกล่วงละเมิด กลั่นแกล้ง ของบุ้ง — ใบปอ 

X