ศาลยังไม่ให้ประกัน “บุ้ง-ใบปอ” เป็นครั้งที่ 4 หลังทนายขอสิทธิตาม รธน.แสวงหาหลักฐานสู้คดี – ทั้งคู่อดอาหารประท้วงเข้าวันที่ 15

16 มิ.ย. 2565 เวลา 13.00 น. ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ ทนายความได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว “ใบปอ” (นามสมมติ) และ “บุ้ง” เนติพร (สงวนนามสกุล) นักกิจกรรมกลุ่ม “ทะลุวัง” เป็นครั้งที่ 4 หลังถูกถอนประกันเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2565 ในคดีที่ถูกกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 กรณีทำโพลสำรวจความเดือดร้อนจากขบวนเสด็จที่บริเวณห้างสยามพารากอน เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2565 ซึ่งจำเลยอีก 6 คน ในคดีเดียวกันได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดี 

>>> ยื่นฟ้อง “ม.112 – ม.116” 8 นักกิจกรรม – สื่ออิสระ แล้ว กรณีทำ “โพลขบวนเสด็จ” ที่พารากอน ก่อนศาลต่อประกัน 6 ราย โดยติด EM แต่ยังไม่ให้ประกัน “ใบปอ – บุ้ง” จากกลุ่มทะลุวัง

เวลา 15.50 น. มนัส ภักดิ์ภูวดล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ มีคำสั่งยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ระบุว่า “พิเคราะห์คำร้องประกอบแล้วยังไม่มีพฤติการณ์ใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม จึงให้ยกคำร้อง”

สำหรับคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในครั้งนี้ มีเนื้อหาโดยสรุปว่า 

1. จําเลยทั้งสองถูกคุมขังอยู่ในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร ตามคําสั่งของศาลอาญากรุงเทพใต้ ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 2565 จนถึงบัดนี้ รวมเป็นเวลา 45 วันแล้ว แต่เนื่องจากในคดีนี้ศาลนัดตรวจพยานหลักฐานของคู่ความในวันที่ 18 ก.ค. 2565 เวลา 09.00 น. ซึ่งในวันดังกล่าวจําเลยทั้งสองจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคล พยานวัตถุ และพยานเอกสาร รวมทั้งปรึกษาหารือกับทนายความเพื่อจัดทําบัญชีพยานของจําเลยทั้งสองและดําเนินการตรวจสอบพยานหลักฐานของโจทก์เพื่อใช้ในการต่อสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตน

แม้ว่าเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2565 ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้อนุญาตให้เบิกตัวจําเลยทั้งสองมาพบ ปรึกษาหารือกับทนายความเป็นการเฉพาะที่ศาลอาญากรุงเทพใต้แล้ว แต่เนื่องจากคดีนี้มีพยานโจทก์และพยานจําเลยเป็นจํานวนมาก ประกอบกับมีข้อเท็จจริงที่เป็นภาพเคลื่อนไหวและพยานเอกสารจํานวนมากเช่นกัน ทั้งสองคนจึงมีความจําเป็นต้องไปติดต่อกับพยานบุคคลผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์และนักวิชาการซึ่งจะเป็นพยานเกี่ยวกับข้อกฎหมายและหลักวิชาการในการทําการสํารวจความเห็นของประชาชนในประเด็นที่จําเลยทั้งสองถูกกล่าวหา ซึ่งเป็นกรณีที่จําเลยทั้งสองจะต้องเป็นผู้มาดําเนินการติดต่อประสานงานด้วยตนเองทั้งสิ้น แต่เนื่องจากทั้งสองถูกคุมขังอยู่ในเรือนจําย่อมไม่สามารถที่จะไปดําเนินการดังกล่าวได้ 

ทั้งนี้ คดีนี้จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธมาตั้งแต่ชั้นจับกุมจนถึงในชั้นศาล และเป็นกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งศาลและสาธารณชนทั่วไปเห็นว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน หากถูกตัดสินว่ากระทําความผิดย่อมจะทําให้จําเลยทั้งสองได้รับความเสื่อมเสียทั้งชื่อเสียงและอิสรภาพ แต่ในทางกลับกันหากจําเลยทั้งสองสามารถมีโอกาสพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองได้อย่างเต็มที่ ย่อมจะทําให้สถาบันยุติธรรมของไทยได้รับความเชื่อถือจากประชาชนทั่วไปอย่างแน่นอน 

2. คําสั่งของศาลเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2565 ที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจําเลยทั้งสองไปในระหว่างพิจารณาคดีโดยเชื่อเพียงว่า จําเลยทั้งสองจะไปก่อภยันตรายประการอื่นนั้น จําเลยทั้งสองเห็นว่ายังเป็นคําสั่งที่คลาดเคลื่อนไม่มีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายประกอบเพียงพอ โดยในการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวครั้งนี้ จำเลยทั้งสองเห็นว่ามีเหตุที่สมควรเปลี่ยนแปลงคำสั่ง ดังนี้

2.1 ในระหว่างการดําเนินการพิจารณาคดีนี้โจทก์ไม่คัดค้านการที่ศาลจะอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจําเลยทั้งสอง ซึ่งแสดงว่าโจทก์เห็นว่าการปล่อยตัวชั่วคราวของจําเลยทั้งสองระหว่างพิจารณาคดีย่อมไม่มีเหตุให้เชื่อว่าจําเลยทั้งสองจะไปก่อภยันตรายประการอื่นทั้งสิ้น

2.2 ตามหลักกฎหมายทั้งวิธีพิจารณาความอาญาและหลักรัฐธรรมนูญแล้ว จําเลยทั้งสองย่อมถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทําความผิด ดังนั้นข้อสันนิษฐานที่จะเชื่อว่าหากปล่อยตัวชั่วคราวไปแล้ว จําเลยทั้งสองจะไปก่อให้เกิดภยันตรายประการอื่นนั้นย่อมเป็นข้อสันนิษฐานไปก่อนว่าจําเลยทั้งสองจะไปกระทําภยันตรายอื่นอีก ซึ่งความจริงควรจะสันนิษฐานว่า จำเลยทั้งสองย่อมจะไม่ไปก่อภยันตรายอื่นถ้าได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว 

2.3 จําเลยทั้งสองขอสิทธิในการต่อสู้คดีนี้อย่างเต็มที่ โดยขอให้ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจําเลยทั้งสองในระหว่างพิจารณาคดี เพื่อที่จะไปร่วมกันกับทนายความและจําเลยอื่นในคดีนี้แสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทั้งปวงมาต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้

“ใบปอ” และ “บุ้ง” เนติพร ได้อดอาหารภายในเรือนจำมาตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย. 2565 จนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา 15 วันแล้ว ล่าสุด บุ้งมีอาการแสบท้องและอาเจียน สมองเบลอ และตาพร่ามัวอยู่แทบจะตลอดเวลา ไม่สามารถทานอะไรได้นอกจากน้ำเปล่า ส่วนใบปอมีอาการปวดท้อง แสบท้อง อ่อนเพลีย และตาพร่ามัวเช่นเดียวกัน 

คำสั่งศาลที่ยังคงไม่ให้ประกันในครั้งนี้ทำให้ทั้งสองยังคงถูกคุมขังและอดอาหารเรียกร้องสิทธิประกันตัวเพื่อออกมาแสวงหาพยานหลักฐานต่อสู้คดีต่อไป ในขณะที่คดียังไม่ได้เริ่มกระบวนการตรวจพยานหลักฐานและกำหนดนัดสืบพยาน  

อ่านข้อมูลคดีเพิ่มเติม 

คดี 112-116 นักกิจกรรม-เยาวชน 9 ราย หลังทำโพลล์สำรวจความเดือดร้อนจากขบวนเสด็จ 

อ่านเรื่องของบุ้งและใบปอเพิ่มเติม

จดหมายจากบุ้ง-ใบปอ ถึงกระบวนการยุติธรรมและพี่น้องเสื้อแดง: การจับเราเข้าเรือนจำ ไม่ได้ทำให้คนหยุดตั้งคำถาม

รู้จัก “บุ้ง ทะลุวัง” ผู้ต้องหา 112 และลูกตุลาการผู้อดอาหารประท้วงขอคืนความยุติธรรม

“ไม่ไหวก็ต้องไหว” บันทึกเยี่ยม ใบปอ-บุ้ง ถูกขัง 44 วัน ขณะอดอาหาร 14 วัน และจดหมายถึงทะลุแก็ส

X