ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

28 พฤษภาคม 2557

ตามที่ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้จัดตั้งขึ้นตามหนังสือ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ให้คำแนะนำต่อประชาชน กรณีการเรียกให้บุคคลไปรายงานตัวหรือการกักตัวบุคคล ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน มุ่งหวังที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขตการทำงาน และแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

ความเป็นมา

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีประกาศให้บุคคลไปรายงานตัวและมีการควบคุมตัวบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ประชาชน ในแนวทางการปฏิบัติตนและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงควรให้มีอาสาสมัครและทนายความในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน

วัตถุประสงค์

  1. เผยแพร่ความรู้
  2. รับเรื่องร้องเรียน
  3. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
  4. รวบรวมข้อมูลและทำฐานข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์

ขอบเขตการทำงาน

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ดำเนินงานโดยการให้คำแนะนำและคำปรึกษาเบื้องต้น หากกรณีที่ประชาชนถูกเรียกตัวหรือกักตัว เพื่อให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองในการรวบรวมข้อมูล แก้ไขปัญหา และติดตามสถานการณ์ หากมีกรณีจำเป็นจะดำเนินการลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ ณ สถานที่นั้นๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

ช่องทางการร้องเรียน

กรณีที่ประชาชนมีปัญหาต้องการคำแนะนำและคำปรึกษาเบื้องต้น ให้โทรศัพท์มาปรึกษาได้ที่ 096-7893172 หรือ 096-7893173 เวลา 09.00 – 17.00 นาฬิกา

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

X