รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล ปิดรับสมัคร 21 ก.พ. 2561

รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล ปิดรับสมัคร 21 ก.พ. 2561

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นก่อตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร 2557 เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวเนื่องกับการรัฐประหาร หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก รวมถึงรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล เพื่อสร้างความตระหนักถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชน เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลจำนวน  1 อัตรา ภายในวันที่ 21 .. 61 มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง

————————————————-

เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลจำนวน  1 อัตรา

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล

 1. จบการศึกษาปริญญาตรีในสาขากฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ทำงานหนึ่งปีขึ้นไป
 3. เปิดกว้าง พร้อมเรียนรู้ สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. สนใจติดตามข่าวสารและสถานการณ์ภายในประเทศและต่างประเทศ
 5. มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทำงานได้ภายใต้สภาวะกดดัน
 6. มีทักษะในการสังเกตการณ์ การรวบรวมข้อมูล บันทึกข้อเท็จจริงและเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. สามารถรักษาความลับของข้อมูลและมีวิจารณญาณในการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
 8. คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของตนเอง องค์กร แหล่งข้อมูลและข้อมูล
 9. สนใจและเห็นคุณค่าในสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย โดยเฉพาะประเด็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กระบวนการยุติธรรม การต่อต้านการทรมาน การป้องกันมิให้บังคับบุคคลสูญหาย
 10. สามารถทำงานได้เองโดยอิสระภายใต้คำแนะนำของผู้ร่วมงาน
 11. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดหรือทำงานนอกเวลาการทำงานได้

หน้าที่ทั่วไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล (Job  Description)

 1. ติดตามสถานการณ์  และรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น ผ่านการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์คดี การเข้าร่วมประชุมสัมมนา การลงพื้นที่เก็บข้อมูล ประสานงานกับอาสาสมัครในพื้นที่ รวบรวมจากเว็บไซต์ ข่าวและแหล่งต่างๆ
 2. บันทึกข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน ส่งรายงานการบันทึกข้อมูลและข้อมูลแก่องค์กรตามกำหนดระยะเวลา
 3. ประสานงานกับฝ่ายคดี และองค์กรเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่าย
 4. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำข้อมูล และดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ  โดยเฉพาะงานเขียน

สัญญาการจ้าง

 • ระยะเวลาตามกำหนดของโครงการ
 • ค่าตอบแทนรายเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
 • เริ่มงานในเดือนเมษายน  2561

วิธีการสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่    21 กุมภาพันธ์ 2561
 • ส่งจดหมายแนะนำตัว พร้อมประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน  และตัวอย่างงานเขียน มาที่ อีเมล [email protected]
X