เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน 3 ตำแหน่งในฝ่ายคดี ปิดรับ 31 ธ.ค. นี้

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก่อตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร 2557 ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวเนื่องกับการรัฐประหารต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังทำงานเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในประเด็นด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

.

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน 3 ตำแหน่งในฝ่ายคดี ได้แก่ เจ้าหน้าที่ประสานงานและจัดทำข้อมูลคดี เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และเจ้าหน้าที่การเงินและธุรการฝ่ายคดี

.

1. เจ้าหน้าที่ประสานงานและจัดทำข้อมูลคดี

ขอบเขตงาน

              1.1 จัดทำข้อมูลคดีและรวมรวบเอกสาร ที่เกี่ยวกับการชุมนุมและการใช้เสรีภาพการชุมนุม เสรีภาพการแสดงความคิดเห็น  และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นระบบ

              1.2 ประสานงานและติดตามเรื่องร้องเรียนทางคดี  ระหว่างทนายความ ทนายความอาสา รวมทั้งประสานงานนัดกับลูกความ และเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

              1.3 เป็นผู้ช่วยในการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับคดี เช่น หนังสือเลื่อน  คำให้การ  หนังสือร้องขอความเป็นธรรม หนังสือมอบอำนาจ เป็นต้น

              1.4 สอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีที่เกี่ยวกับการชุมนุมและการใช้เสรีภาพการชุมนุม เสรีภาพการแสดงความคิดเห็น  และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน

ขอบเขตงาน

              1.1 รับเรื่องร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 2 เบอร์ ของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ตลอด 24 ชั่วโมง วันจันทร์ถึงศุกร์ ส่วนเสาร์ อาทิตย์ มีผลัดเวร

              1.2 ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษากฎหมายเบื้องต้น  เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนหรือคดีความที่เกี่ยวกับการชุมนุมและการใช้เสรีภาพการชุมนุม เสรีภาพการแสดงความคิดเห็น  และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

              1.3 สอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีที่เกี่ยวกับการชุมนุมและการใช้เสรีภาพการชุมนุม เสรีภาพการแสดงความคิดเห็น  และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

              1.4 คัดกรองและแยกประเภทข้อร้องเรียนที่รายงานหรือสื่อสารเข้ามาขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากศูนย์ทนายฯ ก่อนส่งต่อไปยังทนายความ หรือองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

              1.5 จดบันทึกข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อส่งต่อให้กับฝ่ายคดี ทนายความ และฝ่ายข้อมูล

              1.6 ติดตามสถานการณ์และความเคลื่อนไหวในศูนย์ทนายความฯ สามารถให้ข้อมูลเบื้องต้นต่อสื่อมวลชนหรือประชาชนได้

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับนิติศาสตร์บัณฑิต
 2. มีทักษะในการสื่อสาร ให้คำแนะนำทางกฎหมายและจัดทำข้อมูลเรื่องร้องเรียนและข้อมูลคดี
 3. มีทักษะในการจัดทำข้อมูลคดีให้เป็นระบบ  การประสานงาน และการเขียนหนังสือราชการ
 4. สนใจและเห็นคุณค่าในหลักการสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย รวมทั้งติดตามข่าวสารและสถานการณ์การเมืองและสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 5. มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทำงานได้ภายใต้สภาวะกดดัน
 6. สามารถรักษาความลับของข้อมูลและมีวิจารณญาณในการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
 7. คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของตนเอง องค์กร แหล่งข้อมูลและข้อมูล
 8. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดหรือทำงานนอกเวลาการทำงานได้

สัญญาการจ้าง

 • ระยะเวลาตามกำหนดของโครงการ
 • ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน
 • ค่าตอบแทนรายเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
 • สามารถเบิกค่าเดินทางในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ตามจริง
 • มีสวัสดิการรักษาพยาบาล ทำฟัน ตรวจสุขภาพประจำปี

3. เจ้าหน้าที่การเงินและธุรการฝ่ายคดี

ขอบเขตงาน

1.1 รับผิดชอบการเบิกจ่ายและเอกสารทางการเงินของเจ้าหน้าที่ฝ่ายคดี ทนายอาสา อาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของฝ่ายคดี

              1.2 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่บัญชี  และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการเงินของฝ่ายคดีอย่างเป็นระบบ

              1.3 รับผิดชอบงานด้านธุรการ เช่น จัดหาอุปกรณ์สำนักงาน  การจัดการเกี่ยวกับการเดินทาง สถานที่ประชุม สัมมนา เป็นต้น

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป
 2. มีทักษะในการทำงานด้านการเงิน  หากมีประสบการณ์และมีความรู้ภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำนักงานต่างๆ การจัดการเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง การประสานงาน
 4. สนใจและเห็นคุณค่าในหลักการสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย รวมทั้งติดตามข่าวสารและสถานการณ์การเมืองและสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 5. มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทำงานได้ภายใต้สภาวะกดดัน
 6. สามารถรักษาความลับของข้อมูลและมีวิจารณญาณในการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
 7. คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของตนเอง องค์กร แหล่งข้อมูลและข้อมูล
 8. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดหรือทำงานนอกเวลาการทำงานได้

สัญญาการจ้าง

 • ระยะเวลาตามกำหนดของโครงการ
 • ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน
 • ค่าตอบแทนรายเดือน 15,000 – 18,000 บาทขึ้นไป
 • สามารถเบิกค่าเดินทางในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ตามจริง
 • มีสวัสดิการรักษาพยาบาล ทำฟัน ตรวจสุขภาพประจำปี

วิธีการสมัครทั้ง 3 ตำแหน่งของฝ่ายคดี

1.     แนบจดหมายแนะนำตัว พร้อมรายละเอียดประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ส่งมาทางอีเมล์ [email protected]

2.     รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

3.     ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะได้รับการติดต่อสัมภาษณ์ภายในเดือนมกราคม 2565

4.     หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ภาวิณี  ชุมศรี  083-1896598

X