ศูนย์ทนายฯ รับสมัครผู้จัดการฝ่ายข้อมูลภาคกลาง ปิดรับ 7 ม.ค. 65

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก่อตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร 2557 ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวเนื่องกับการรัฐประหารต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังทำงานเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในประเด็นด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน 1 ตำแหน่งในงานฝ่ายข้อมูล ได้แก่

ผู้จัดการฝ่ายข้อมูลภาคกลาง

ขอบเขตงาน

1.  บริหารจัดการงานเก็บข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน และงานสื่อสารประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคกลาง

2.  บริหารจัดการการทำงาน ในส่วนงานข้อมูลของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

3.  ดูแลทิศทางการเผยแพร่ข้อมูลของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ต่อสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

4.  ติดตามสถานการณ์ทางการเมือง กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ในประเด็นการทำงานของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

5. จัดทำรายงานการทำงานต่างๆ ในงานข้อมูลของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

คุณสมบัติ

1.  จบการศึกษาด้านนิติศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

2.  มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรอย่างน้อย 3-5 ปี ขึ้นไป หากมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการทำงานในด้านการจัดการข้อมูล และการสื่อสารในประเด็นทางสิทธิมนุษยชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3.  มีความรู้ความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับหลักการสิทธิมนุษยชน กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย

4.  มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการทำงาน และมีทักษะในการเขียนงานประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.  มีความรับผิดชอบงานให้สำเร็จได้ตามกำหนดเวลา สามารถทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่นได้ และตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.  สามารถรักษาความลับของข้อมูล คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของตนเอง องค์กร แหล่งข้อมูลและข้อมูล

7.  สามารถทำงานเป็นทีม ประสานงานและสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.  สนใจและเห็นคุณค่าในสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย โดยเฉพาะประเด็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

สัญญาการจ้าง

– ระยะเวลาตามกำหนดของโครงการ

– ค่าตอบแทนผู้จัดการฝ่ายภาคกลาง รายเดือน 35,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์  

  การทำงาน)

– ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน

– สามารถเบิกค่าเดินทางในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ตามจริง

– มีสวัสดิการรักษาพยาบาล ทำฟัน ตรวจสุขภาพประจำปี

วิธีการสมัคร

1. กรอกรายละเอียดและแนบเอกสารประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ใน Google Form : https://forms.gle/qgNcTk2DneCF4RCk8  

2. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2565 

3. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะได้รับการติดต่อสัมภาษณ์ภายในเดือนมกราคม 2565

X