รับสมัครเพื่อนร่วมงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล 1 อัตรา

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก่อตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร 2557 ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวเนื่องกับการรัฐประหารต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังทำงานเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในประเด็นด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

รับสมัครเพื่อนร่วมงาน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล 1 อัตรา

หน้าที่งาน (Job Description)

1. ติดตามสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและในพื้นที่ภาคกลาง

2. รวบรวมและบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ผ่านการสัมภาษณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ประสานงานกับแหล่งข้อมูล หรือรวบรวมจากรายงานข่าว

3. ติดตามสังเกตการณ์คดีความในกระบวนการยุติธรรม และติดตามสังเกตการณ์กิจกรรมชุมนุมสาธารณะต่างๆ เพื่อรายงานสถานการณ์ต่อองค์กรและสาธารณชน

4. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ทั้งในรูปแบบการเขียนข่าว ประมวลสถานการณ์ บทความ หรือภาพถ่าย เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ต่อสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

5. ประสานงานกับองค์กรเครือข่าย เพื่อสร้างเครือข่ายงานข้อมูล และความร่วมมือระหว่างเครือข่าย

 

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยหากจบการศึกษาด้านนิติศาสตร์ หรือมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. มีทักษะในการรวบรวมข้อมูล บันทึกข้อเท็จจริง จัดระบบข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เห็นคุณค่าในหลักการสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย รวมทั้งมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมาย และสถานการณ์ทางการเมืองไทย

4. มีทักษะในการจับประเด็น และการเขียนรายงานข่าวหรือประมวลสถานการณ์ต่างๆ ได้

5. มีทักษะในการสังเกตการณ์ มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานได้ภายใต้สภาวะกดดัน

6. สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. มีความรับผิดชอบงานให้สำเร็จได้ตามกำหนดเวลา และสามารถทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่นได้

8. สามารถรักษาความลับของข้อมูล คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของตนเอง องค์กร แหล่งข้อมูล และข้อมูล

 

สัญญาการจ้าง

– ระยะเวลาตามกำหนดของโครงการ

– ค่าตอบแทนรายเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน)

– ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน

– สามารถเบิกค่าเดินทางในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ตามจริง

– มีสวัสดิการรักษาพยาบาล ทำฟัน ตรวจสุขภาพประจำปี

 

วิธีการสมัคร

1. ล็อกอินการใช้งาน Gmail และกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มการสมัครงานได้ที่ https://forms.gle/RBAat9qR6yJyNBd86 พร้อมแนบไฟล์ประวัติส่วนตัว (CV) และตัวอย่างผลงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสิทธิมนุษยชน สถานการณ์ทางการเมือง หรือกระบวนการยุติธรรม ในแบบฟอร์มการรับสมัคร

2. เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

3. ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับภายในเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อทำการพิจารณาสัมภาษณ์งานต่อไป

 

X