รับเพื่อนร่วมงานฝ่ายข้อมูล 2 ตำแหน่ง!!!

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก่อตั้งขึ้นภายหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ทำรัฐประหารเมื่อ 22 .. 2557 เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวเนื่องกับการรัฐประหาร หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก รวมถึงรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล เพื่อสร้างความตระหนักถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชน เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลจำนวน 2 อัตรา ภายในวันที่ 21 มิ.. 2562 มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง

————————————————-

เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลจำนวน 2 อัตรา

หน้าที่ทั่วไป (Job Description)

 1. ติดตามสถานการณ์และรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น ผ่านการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์คดี เข้าร่วมประชุมสัมมนา การลงพื้นที่เก็บข้อมูล รวบรวมจากเว็บไซต์ ข่าวและแหล่งต่างๆ
 2. บันทึกข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน ส่งรายงานการบันทึกข้อมูลและข้อมูลแก่องค์กรตามกำหนดระยะเวลา
 3. ประสานงานกับฝ่ายคดี และองค์กรเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่าย
 4. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำข้อมูล และดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะงานเขียน

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล

 1. จบการศึกษาปริญญาตรีในสาขากฎหมาย, สิทธิมนุษยชน, รัฐศาสตร์, นิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 3. เปิดกว้าง พร้อมเรียนรู้สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. สนใจติดตามข่าวสารและสถานการณ์การเมืองและสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 5. มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทำงานได้ภายใต้สภาวะกดดัน
 6. มีทักษะในการสังเกตการณ์ การรวบรวมข้อมูล บันทึกข้อเท็จจริงและเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. สามารถรักษาความลับของข้อมูลและมีวิจารณญาณในการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
 8. คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของตนเอง องค์กร แหล่งข้อมูลและข้อมูล
 9. สนใจและเห็นคุณค่าในสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย โดยเฉพาะประเด็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กระบวนการยุติธรรม การต่อต้านการทรมาน การป้องกันมิให้บังคับบุคคลสูญหาย
 10. สามารถทำงานได้เองโดยอิสระภายใต้คำแนะนำของผู้ร่วมงาน
 11. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดหรือทำงานนอกเวลาการทำงานได้

สัญญาการจ้าง

 • เริ่มงานต้นกรกฎาคม 1 คน และต้นสิงหาคม 1 คน
 • ระยะเวลาตามกำหนดของโครงการ
 • ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน
 • ค่าตอบแทนรายเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
 • สามารถเบิกค่าเดินทางในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ตามจริง
 • มีสวัสดิการรักษาพยาบาล ทำฟัน ตรวจสุขภาพประจำปี

วิธีการสมัคร

 1. แนบจดหมายแนะนำตัว พร้อมรายละเอียดประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และตัวอย่างผลงานเขียน มาตามลิงค์ด้านล่าง
 2. กรุณา log in gmail และ กรอกรายละเอียดตามลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/1UrK0T8C2O0TVkzUpMhBTqyA7e0P4QIDFsBfkMPX5Hk0/edit
 3. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2562
 4. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะได้รับการติดต่อสัมภาษณ์ภายในเดือนมิถุนายน
 5. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 096-789-3173
X