ศูนย์ทนายฯ เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน 2 ตำแหน่ง

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก่อตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร 2557 ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวเนื่องกับการรัฐประหารต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังทำงานเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในประเด็นด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งบรรณาธิการงานเขียนทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชน และตำแหน่งผู้บริหารสัญญาทุนโครงการ

 

ตำแหน่งบรรณาธิการงานเขียนทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

หน้าที่งาน (Job Description)

1. บรรณาธิการงานเขียนประเภทต่างๆ ทั้งงานข่าว บทความ และรายงานของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนที่เผยแพร่สู่สาธารณะ

2. ช่วยพัฒนางานสื่อสารสาธารณะขององค์กรในประเด็นด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

3. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่างๆ เช่น รายงานข่าว ประมวลสถานการณ์ บทความ บทสัมภาษณ์ ฯลฯ เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ต่อสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

4. ติดตามสถานการณ์ทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในประเด็นการทำงานของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

5. ช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานฝ่ายข้อมูลของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาด้านนิติศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยหากมีประสบการณ์การทำงานสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และสถานการณ์ทางการเมืองไทย

3. มีทักษะในการบรรณาธิการงานเขียน ทั้งประเภทงานข่าว บทความ และรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

4. มีทักษะในการเขียนงานประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. มีความรับผิดชอบงานให้สำเร็จได้ตามกำหนดเวลา สามารถทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่นได้ และตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. สามารถรักษาความลับของข้อมูล คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของตนเอง องค์กร แหล่งข้อมูลและข้อมูล

7. สามารถทำงานเป็นทีม ประสานงานและสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. มีทัศนคติและความสนใจที่จะส่งเสริมและเคารพสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และหลักนิติรัฐ

 

สัญญาการจ้าง

– ระยะเวลาตามกำหนดของโครงการ

– ค่าตอบแทนรายเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน)

– ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน

– มีประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

วิธีการสมัคร

ล็อกอินการใช้งาน Gmail และกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มการสมัครงานได้ที่ bit.ly/DocTeamRecruit20 พร้อมแนบไฟล์ประวัติส่วนตัว (CV) และตัวอย่างผลงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสิทธิมนุษยชน สถานการณ์ทางการเมือง หรือกระบวนการยุติธรรม ในแบบฟอร์มการรับสมัคร

เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564  ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับในช่วงเดือนมกราคม 2564 เพื่อทำการพิจารณาสัมภาษณ์ต่อไป

 

—————————————————

 

ตำแหน่งผู้บริหารสัญญาทุนโครงการ (Grant Manager)

หน้าที่งาน (Job Description)

1. จัดทำโครงการ แผนกิจกรรม แผนงบประมาณ เขียนข้อเสนอ proposal และหาแหล่งทุนเพื่อขอทุนสนับสนุนโครงการและกิจกรรมของมูลนิธิสิทธิเพื่อความยุติธรรม

2. ร่วมพัฒนาแนวทาง ยุทธศาสตร์ และแผนการทำงานร่วมกับหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ศูนย์ทนายความฯ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมูลนิธิสิทธิเพื่อความยุติธรรม

3. จัดทำรายงานกิจกรรมโครงการและรายงานการเงินตามรูปแบบสัญญาทุน (narrative and financial reporting) และส่งรายงานดังกล่าวต่อแหล่งทุนต่างๆ ตามระยะเวลาที่ระบุตามสัญญาทุน

4. ดูแลและรับผิดชอบการบริหารการเงินให้อยู่ภายใต้กรอบงบประมาณและเงื่อนไขของแหล่งทุน

5. ติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งทุน องค์กรเครือข่ายกฎหมายสิทธิมนุษยชน และภาคประชาสังคมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงภาคเอกชน และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนภารกิจและงานของมูลนิธิสิทธิเพื่อความยุติธรรม

6. ติดตาม ประเมินผล และรับผิดชอบดูแลภาพรวมการทำงานขององค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7. สนับสนุนและช่วยเหลือบุคลากร ทีมงาน อาสาสมัคร และดำเนินการจัดการองค์กรให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายและตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

 

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

2. มีประสบการณ์บริหารโครงการ เขียนโครงการและประสานงานกับแหล่งทุนต่างๆ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

3. มีความรู้และประสบการณ์การจัดการ ประสานงาน และดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน กรอบเวลาและงบประมาณ

4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการวางแผนระดมทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิฯและกิจกรรมต่างๆ

5. มีทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษดีถึงดีมาก ทั้งการเขียนและสื่อสาร รวมถึงการนำเสนอและพูดต่อสาธารณะ

6. มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะการทำงานเชิงเครือข่ายและประสานงานกับองค์กรภายนอก

7. สามารถเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นครั้งคราว

8. มีทัศนคติและความสนใจที่จะส่งเสริมและเคารพสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และหลักนิติรัฐ

หากมีคุณสมบัติเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

1. มีประสบการณ์ทำงานให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย หรืองานที่เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในไทย

2. มีประสบการณ์ทำงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากอียู และ/หรือองค์กรระหว่างประเทศ

3. มีประสบการณ์ด้านงานบริหารจัดการ

 

ระยะเวลาและค่าตอบแทน

– เงินเดือน 38,000 – 45,000 บาท ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์

– สัญญาทำงานตามระยะเวลาโครงการ (ทดลองงาน 90 วัน)

– มีประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

 

วิธีการสมัคร

ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติโดยย่อ พร้อมบุคคลอ้างอิง 2 คน และจดหมายสมัครงาน เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมตัวอย่าง งานเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ยังไม่มีการแก้ไขโดยผู้อื่น (ถ้ามี) รวมทั้งเอกสารประวัติการศึกษา ส่งทางอีเมล์ที่ [email protected]  หรือไปรษณีย์ส่ง มูลนิธิสิทธิเพื่อความยุติธรรม 66/4 ซอยลาดพร้าว 16 ถนนลาดพร้าว 16 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เปิดรับใบสมัครจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 เฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อทางอีเมล์

 

X