ศูนย์ทนายฯรับสมัครฝ่ายข้อมูล 2 อัตรา และธุรการ 1 อัตรา

ศูนย์ทนายฯรับสมัครฝ่ายข้อมูล 2 อัตรา และธุรการ 1 อัตรา

TLHR

 

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นก่อตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร 2557 เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวเนื่องกับการรัฐประหาร รวมถึงรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล เพื่อสร้างความตระหนักถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลจากการใช้อำนาจปกครองโดยเจ้าหน้าที่ทหาร เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลจำนวน 2 อัตรา และเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา ภายในวันที่ 10 ส.ค. 59 มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง

————————————————-

เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลจำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล

 1. จบการศึกษาปริญญาตรีในสาขากฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ทำงานหนึ่งปีขึ้นไป
 3. เปิดกว้าง พร้อมเรียนรู้ สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. สนใจติดตามข่าวสารและสถานการณ์ภายในประเทศและต่างประเทศ
 5. มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทำงานได้ภายใต้สภาวะกดดัน
 6. มีทักษะในการสังเกตการณ์ การรวบรวมข้อมูล บันทึกข้อเท็จจริงและเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. สามารถรักษาความลับของข้อมูลและมีวิจารณญาณในการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
 8. คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของตนเอง องค์กร แหล่งข้อมูลและข้อมูล
 9. สนใจและเห็นคุณค่าในสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย โดยเฉพาะประเด็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กระบวนการยุติธรรม การต่อต้านการทรมาน การป้องกันมิให้บังคับบุคคลสูญหาย
 10. สามารถทำงานได้เองโดยอิสระภายใต้คำแนะนำของผู้ร่วมงาน
 11. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดหรือทำงานนอกเวลาการทำงานได้

หน้าที่ทั่วไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล (Job  Description)

 1. ติดตามสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่เกิดขึ้นหลังรัฐประหาร
 2. รวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น ผ่านการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์คดี การเข้าร่วมประชุมสัมมนา การลงพื้นที่เก็บข้อมูล ประสานงานกับอาสาสมัครในพื้นที่ รวบรวมจากเว็บไซต์ ข่าวและแหล่งต่างๆ
 3. บันทึกข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน ส่งรายงานการบันทึกข้อมูลและข้อมูลแก่องค์กรตามกำหนดระยะเวลา
 4. ประสานงานกับฝ่ายคดี และองค์กรเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่าย
 5. วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำข้อมูล และดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การประชุมหรือเสวนา การเขียนข่าว ถ่ายภาพหรือวีดิโอ และนำเสนอผ่านโซเชียล มีเดีย เว็บไซต์และสื่อต่างๆ
 6. หน้าที่อื่นๆซึ่งเกี่ยวข้อง

หน้าที่เฉพาะ(งานสื่อสารและรณรงค์ต่างประเทศ)  1 อัตรา

 1. สามารถนำเสนอและ สื่อสารประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและจุดยืนของศูนย์ทนายความพื่อสิทธิมนุษยชน กับกลุ่มเป้าหมายและบุคคลทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อสาธารณะได้
 2. สามารถแปลงานจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

หน้าที่เฉพาะ (งานให้ความเห็นทางกฎหมาย) 1 อัตรา

 1. จบการศึกษากฎหมาย และสามารถวิเคราะห์การบังคับใช้กฎหมายในสถานการณ์ปัจจุบัน และสื่อสารออกมาในรูปแบบบทความ ข่าว แถลงการณ์หรือความเห็นทางกฎหมายได้

สัญญาการจ้าง

 1. ระยะเวลาตามกำหนดของโครงการ
 2. ค่าตอบแทนรายเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
 3. เริ่มงานในเดือนกันยายนหรือตุลาคม 2559

วิธีการสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  0967893173

——————————————————————————–

เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ธุรการ

 1. จบการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า
 2. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ดี เปิดกว้าง พร้อมเรียนรู้ เข้ากับคนอื่นง่าย มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน
 3. มีความรู้ ความเข้าใจ ในโครงสร้าง ภาระงานและภารกิจของสำนักงาน
 4. รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสำนักงาน รวมถึงรักษาความลับของงานได้
 5. มีความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทำงานได้ภายใต้สภาวะกดดันได้
 6. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด ต่างประเทศ และทำงานนอกเวลาการทำงานได้

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ธุรการ

 1. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเบิกจ่าย การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย การรับ – ส่งเอกสาร การสำรองค่าใช้จ่าย และการบันทึกข้อมูลรายรับและรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. จัดเตรียมและจัดระเบียบวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงานให้เป็นระบบ ทำทะเบียนควบคุมเพื่อให้เกิดการเบิกจ่ายอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและให้พร้อมสำหรับการทำงานทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
 3. จัดระเบียบเอกสาร หนังสือและจดหมายต่าง ๆ ตามหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ พร้อมบันทึกและควบคุมการเข้า – ออก และยืม – คืนอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ติดต่อ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องภายนอกสำนักงาน เช่น จัดเตรียมสถานที่ประชุม สถานที่พักหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สัญญาการจ้าง

 1. ระยะเวลาตามกำหนดของโครงการ
 2. ค่าตอบแทนรายเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
 3. เริ่มงานในเดือนกันยายนหรือตุลาคม 2559

วิธีการสมัคร

 1. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2559
 2. โดยการส่งจดหมายแนะนำตัว พร้อมประวัติการศึกษาการทำงาน มาที่ อีเมล[email protected]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 096-789-3172 หรือ 096-789-3173 (คุณศศิธรหรือคุณธนาธร)

X