รับสมัครทนายความประจำ-ทนายความอาสา-อาสาสมัครผู้ช่วยทนาย

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก่อตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร 2557 ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวเนื่องกับการรัฐประหารต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังทำงานเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในประเด็นด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

เนื่องจากสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประชาชนผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ เสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในการชุมนุม ส่งผลให้มีประชาชนจำนวนมากถูกดำเนินคดีอย่างมีนัยสำคัญ และเพื่อเป็นการประกันสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนผู้ถูกดำเนินคดี

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน จึงทำการเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง ได้แก่

ทนายความประจำสำนักงาน 3 ตำแหน่ง, ทนายความอาสา (Part-time) และผู้ช่วยทนายความอาสา [Paralegal (Part-time)] โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

—————————————————

ตำแหน่งทนายความประจำสำนักงาน 3 ตำแหน่ง

ประจำในสำนักงานกรุงเทพมหานคร

หน้าที่งาน (Job Description)

1. การให้คำแนะนำ ติดตาม รับเรื่องร้องเรียนขอช่วยเหลือทางกฎหมาย

– ติดตามประสานงานรวบรวมข้อเท็จจริง ศึกษาข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

– ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ศึกษาข้อกฎหมาย

– การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย หรือจัดทำคำแนะนำทางกฎหมาย

– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

– จัดทำหนังสือหรือดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. การช่วยเหลือด้านคดีความ

– เป็นทนายความในชั้นสอบสวน ชั้นอัยการ และชั้นศาล ทั้งศาลชั้นต้น อุทธรณ์ และฎีกา จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

– รับการแต่งตั้งเป็นทนายความรับผิดชอบสำนวนคดีและว่าความในศาล

– ประสานงานคณะทำงานคณะทำงานทนายความ ลูกความ เจ้าหน้าที่ และพยาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

– รวบรวมและจัดเก็บสำนวนคดีไว้ที่สำนักงานอย่างเป็นระบบ

3. ส่งรายงานการทำงาน สำนวนคดี เอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องตามกำหนดเวลา

4. รักษาสำนวนคดีและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นความลับ ไม่เผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกเว้นแต่ได้รับอนุญาต

5. ช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานฝ่ายคดีของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาด้านนิติศาสตร์และมีใบอนุญาตว่าความ หากมีประสบการณ์ในการว่าความในศาลจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และสถานการณ์ทางการเมืองไทย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. มีความเข้าใจในขอบข่ายงานคดีที่ศูนย์ทนายฯ รับผิดชอบ ไม่ติดเงื่อนไขในการรับคดีต่างๆ ของศูนย์ทนายความฯ

4. มีความรับผิดชอบงานให้สำเร็จได้ตามกำหนดเวลา สามารถทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่นได้ และตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด หรือทำงานนอกเวลาการทำงานได้

5. สามารถรักษาความลับของข้อมูล คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของตนเอง องค์กร แหล่งข้อมูลและข้อมูล

6. สามารถทำงานเป็นทีม ประสานงานและสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. มีทัศนคติและความสนใจที่จะส่งเสริมและเคารพสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และหลักนิติรัฐ

 

สัญญาการจ้าง

– ระยะเวลาตามกำหนดของโครงการ

– ค่าตอบแทนรายเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน)

– ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน

– มีประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

 

วิธีการสมัคร

ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติโดยย่อ รวมทั้งเอกสารประวัติการศึกษา ส่งทางอีเมล์ที่ [email protected]

เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564  ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อสัมภาษณ์ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564

 

—————————————————

ทนายความอาสา (Part Time – Volunteer Lawyer

เปิดรับทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ขอบเขตงาน

1. เป็นทนายความอาสาติดตามให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในคดีของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เช่น ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ร่วมรับข้อกล่าวหา และเป็นทนายว่าความในชั้นศาล

2. ติดต่อประสานงานคดี ลูกความ เจ้าหน้าที่ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานทางคดีของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

 

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาด้านนิติศาสตร์และมีใบอนุญาตว่าความ

2. มีความสนใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และสถานการณ์ทางการเมืองไทย

3. มีความสนใจขอบข่ายงานคดีที่ศูนย์ทนายฯ รับผิดชอบ

4. มีความรับผิดชอบงานให้สำเร็จได้ตามกำหนดเวลา สามารถทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่นได้ และตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. สามารถรักษาความลับของข้อมูล คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของตนเอง องค์กร แหล่งข้อมูลและข้อมูล

6. สามารถทำงานเป็นทีม ประสานงาน และสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. มีทัศนคติและความสนใจที่จะส่งเสริมและเคารพสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และหลักนิติรัฐ

 

วิธีการสมัคร

กรอกรายละเอียดใน Google Form

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPdkdUxQpPM41FQcTYepQiWW7h9ttK6L1aa7u5EiEoUf-gug/viewform?usp=sf_link

*โปรดระบุจังหวัด หรือภูมิภาค ที่ทำงานอยู่ประจำ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้สมัครจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อเข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศต่อไป

 

—————————————————

อาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ (Part time – Paralegal)  

ขอบเขตงาน

1. เป็นผู้ช่วยทนายความในการติดต่อประสานงานลูกความ ทนายความ เจ้าหน้าที่ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. รวบรวมข้อมูล บันทึก จัดการเอกสาร และจัดทำข้อมูล

3. ช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานทางคดีของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

 

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

2. มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงาน บันทึกและจัดทำข้อมูล

3. มีทัศนคติและความสนใจที่จะส่งเสริมและเคารพสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และหลักนิติรัฐ

*หากมีประสบการณ์ทำงานให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย หรืองานที่เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในไทย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

วิธีการสมัคร

กรอกรายละเอียดใน Google Form

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczfwoMMUIEBD6B8jFYB2ZemX0KOuwyXt7OI7UMDeJllD_ZDA/viewform?usp=sf_link

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้สมัครจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อเข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศต่อไป

 

—————————————————

ดูข้อมูลหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือคดีของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน https://tlhr2014.com/casesguidelines

 

X