ศูนย์ทนายฯ เปิดรับสมัครงาน ทนายความประจำ 2 ตำแหน่ง

ทนายความ (2 ตำแหน่ง)

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก่อตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร 2557 ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยมีมูลเหตุทางการเมืองนับตั้งแต่หลังรัฐประหารต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังทำงานเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในประเด็นด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

ขอบเขตงาน

 1. การให้คำแนะนำ ติดตาม รับเรื่องร้องเรียนขอช่วยเหลือทางกฎหมาย
 2. ติดตามประสานงานรวบรวมข้อเท็จจริง ศึกษาข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
 3. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ศึกษาข้อกฎหมาย
 4. การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย หรือจัดทำคำแนะนำทางกฎหมาย
 5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 6. จัดทำหนังสือหรือดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 7. การช่วยเหลือด้านคดีความ
 8. เป็นทนายความในชั้นสอบสวน ชั้นอัยการ และชั้นศาล ทั้งศาลชั้นต้น อุทธรณ์ และฎีกา จนกว่าคดีจะถึงที่สุด
 9. รับการแต่งตั้งเป็นทนายความรับผิดชอบสำนวนคดีและว่าความในศาล
 10. ประสานงานคณะทำงานคณะทำงานทนายความ ลูกความ เจ้าหน้าที่ และพยาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 11. รวบรวมและจัดเก็บสำนวนคดีไว้ที่สำนักงานอย่างเป็นระบบ
 12. ส่งรายงานการทำงาน สำนวนคดี เอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องตามกำหนดเวลา
 13. รักษาสำนวนคดีและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นความลับ ไม่เผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกเว้นแต่ได้รับอนุญาต
 14. ช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานฝ่ายคดีของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาด้านนิติศาสตร์และมีใบอนุญาตว่าความ หากมีประสบการณ์ในการว่าความในศาลจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 2. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และสถานการณ์ทางการเมืองไทย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีความเข้าใจในขอบข่ายงานคดีที่ศูนย์ทนายฯ รับผิดชอบ ไม่ติดเงื่อนไขในการรับคดีต่างๆ ของศูนย์ทนายความฯ
 4. มีความรับผิดชอบงานให้สำเร็จได้ตามกำหนดเวลา สามารถทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่นได้ และตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด หรือทำงานนอกเวลาการทำงานได้
 5. สามารถรักษาความลับของข้อมูล คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของตนเอง องค์กร แหล่งข้อมูลและข้อมูล
 6. สามารถทำงานเป็นทีม ประสานงานและสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. มีทัศนคติและความสนใจที่จะส่งเสริมและเคารพสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และหลักนิติรัฐ

สัญญาการจ้าง

 1. ระยะเวลาตามกำหนดของโครงการ
 2. ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน
 3. สามารถเบิกค่าเดินทางในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ตามจริง
 4. มีสวัสดิการรักษาพยาบาล ทำฟัน ตรวจสุขภาพประจำปี

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนถือว่าพนักงานทุกท่านเป็นองค์ประกอบที่มีคุณค่าในการขับเคลื่อนศูนย์ทนายความในการเจริญเติบโต ดังนั้นศูนย์ทนายความส่งเสริมวัฒนธรรมมูลนิธิที่ให้พนักงานทุกท่านมีส่วนร่วมในการทำงาน และส่งเสริมความเท่าเทียม และความหลากหลายในสถานที่ทำงาน เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพทางกายและจิตใจที่ดี มีความสุขในการทำงาน และช่วยสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพให้กับทีมและผลักดันให้ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้บรรลุเป้าหมายในพันธกิจ และวิสัยทัศน์ในการก่อสร้างนิติรัฐในประเทศไทย

วิธีการสมัคร

 1. กรอกใบสมัคร พร้อมแนบจดหมายแนะนำตัว พร้อมรายละเอียดประวัติการศึกษา/การทำงานได้ที่นี่ คลิกที่นี่
 2. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
 3. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ [email protected]
X