ศูนย์ทนายความฯ รับสมัครหัวหน้าฝ่ายบัญชี-การเงิน ปิดรับ 13 มี.ค. 65

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก่อตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร 2557 ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวเนื่องกับการรัฐประหารต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังทำงานเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในประเด็นด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน 1 ตำแหน่งในงานฝ่ายบริหารจัดการ ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายบัญชี-การเงิน

หน้าที่รับผิดชอบ

1) บัญชีและการเงิน

 1. จัดทำประมาณการงบประมาณรายเดือน/รายไตรมาส/รายปี การตรวจสอบงบประมาณและงบประมาณข้อเสนอสำหรับโครงการเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
 2. บริหารจัดการกระแสเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพให้เพียงพอกับเงินสดรายเดือนที่ต้องการตรงเวลา
 3. จัดทำและส่งรายงานการต่าง ๆ เช่น งบดุล ปิดบัญชีประจำเดือนและสิ้นปี การกระทบยอดธนาคาร และการกระทบยอดบัญชีควบคุมงบดุลตามขั้นตอนและกำหนดเวลาของมูลนิธิ
 4. จัดทำ ยื่นรายงานทั้งหมด เช่น งบการเงิน รายงานภาษี และดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และนโยบายของมูลนิธิ และผู้บริจาค
 5. วางแผนการควบคุมบัญชี และตรวจสอบการจัดทำบัญชี ภาษี และแนะนำนโยบายและขั้นตอนต่อทีมงานโครงการ
 6. ประสานงานและให้คำแนะนำและความช่วยเหลือโดยตรงกับพนักงานเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การบัญชี และนโยบายและขั้นตอนการบริหาร

2) งบประมาณ

 1. จัดทำตารางที่จำเป็นสำหรับการติดตามผลทางการเงินและการติดตามงบประมาณแต่ละโครงการ
 2. วิเคราะห์ช่องว่างระหว่างงบประมาณตามแผนและค่าใช้จ่ายจริง
 3. คาดการณ์ความเสี่ยงทางการเงิน
 4. พัฒนางบประมาณสำหรับข้อเสนอโครงการตามความต้องการของโครงการและข้อจำกัดของผู้บริจาค
 5. เตรียมรายงานทางการเงินที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือของศูนย์ทนายความให้กับฝ่ายระดมทุนและประสานงานโครงการ   

3) การจัดการทีมบัญชี-การเงิน

 1. สร้างความมั่นใจในการฝึกอบรมและการสร้างขีดความสามารถสำหรับสมาชิกในทีมการเงิน เพื่อเพิ่มระดับความสามารถทางเทคนิคและทักษะภายในแผนก
 2. พัฒนาขั้นตอนการทำงานภายในทีม และระหว่างทีมบัญชี-การเงิน กับฝ่ายต่างๆ ภายในศูนย์ทนายความให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 1. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าระดับนานาชาติในสาขาบัญชี, บริหารธุรกิจ, การเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี ในด้านการจัดการทางการเงิน การบัญชี และ/หรือการจัดการงบประมาณ หรือมีประสบการณ์ในการทำบัญชี-การเงินในองค์กรการกุศล หรือมูลนิธิจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. เชี่ยวชาญ Excel และความคุ้นเคยกับระบบบัญชี
 4. มีความรับผิดชอบงานให้สำเร็จได้ตามกำหนดเวลา สามารถทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่นได้ และตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. สามารถรักษาความลับของข้อมูล คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของตนเอง มูลนิธิ แหล่งข้อมูลและข้อมูล
 6. สามารถทำงานเป็นทีม ประสานงานและสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. ความสามารถเชิงรุกและการแก้ปัญหา
 8.  สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้

สัญญาการจ้าง

 • ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน
 • ค่าตอบแทนรายเดือน 35,000 บาทขึ้นไป
 • สามารถเบิกค่าเดินทางในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ตามจริง
 • มีสวัสดิการรักษาพยาบาล

วิธีการสมัครงาน

 1. แนบจดหมายแนะนำตัว พร้อมรายละเอียดประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ส่งมาทางสมัครงานกับเรา  ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 13 มี.ค. 2565
 2. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ [email protected]
X