ศูนย์ทนายฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี ปิดรับ 15 ม.ค. 65

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก่อตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร 2557 ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวเนื่องกับการรัฐประหารต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังทำงานเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในประเด็นด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน 1 ตำแหน่งในงานฝ่ายบริหารจัดการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่บัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ  ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับ ให้เป็นไปตามนโยบายด้านบัญชีการเงิน
 3. บันทึกบัญชีการรับเงิน-การจ่ายเงินในสมุดรายวันและใบสำคัญต่างๆ
 4. จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) และกรอกแบบ ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, อื่น (ถ้ามี) และนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทุกเดือน 
 5. นำส่ง ภงด.55, นำส่ง ภงด.1ก และคำนวนเงินกองทุนทดแทน
 6. บันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชี 
 7. จัดเก็บใบสำคัญรับ – จ่าย เรียงตามเลขที่ใบสำคัญ ให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง
 8. ตรวจนับวงเงินสดย่อยของเจ้าหน้าที่การเงิน
 9. จัดทำทะเบียนสินทรัพย์และคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
 10. จัดทำงบพิสูจน์ยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Reconciliation Statement)
 11. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน บัญชีแยกประเภท และสรุปยอดเงินสำรอง/ลูกหนี้/เจ้าหนี้ ให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน
 12. จัดทำรายงานการเงินตามระยะเวลา และงบการเงินประจำเดือน ของแต่ละโครงการภายใต้มูลนิธิฯ
 13. จัดทำงบการเงินรวมของมูลนิธิฯ 
 14. จัดเตรียมเอกสารและรายงานต่างๆ เพื่อส่งตรวจสอบบัญชี
 15. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่าย หรือผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาบัญชี

2. มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีอย่างน้อย 3 ปี หากมีประสบการณ์ทำบัญชีในมูลนิธิ และ/หรือสมาคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. มีความซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ และสามารถวางระบบงานบัญชีได้

4. หากมีทักษะการสื่อสาร อ่าน เขียน แปล ภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สัญญาการจ้าง

 • ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน
 • ค่าตอบแทนรายเดือน 35,000 บาทขึ้นไป
 • สามารถเบิกค่าเดินทางในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ตามจริง
 • มีสวัสดิการรักษาพยาบาล ทำฟัน ตรวจสุขภาพประจำปี

วิธีการสมัครงาน

1. แนบจดหมายแนะนำตัว พร้อมรายละเอียดประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ส่งมาทางอีเมล์ [email protected]

2. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2565

3. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะได้รับการติดต่อสัมภาษณ์ภายในเดือนมกราคม 2565

อ่านรับสมัครงานตำแหน่งอื่น:

เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน 3 ตำแหน่งในฝ่ายคดี ปิดรับ 31 ธ.ค. นี้

ศูนย์ทนายฯ รับสมัครผู้จัดการฝ่ายข้อมูลภาคกลาง ปิดรับ 7 ม.ค. 65

X