ศูนย์ทนายฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานคดีเด็กและเยาวชน 1 อัตรา

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก่อตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร 2557 ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวเนื่องกับการรัฐประหารต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังทำงานเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในประเด็นด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

ขอบเขตงาน

  1. การประสานงานและจัดทำข้อมูลคดีเด็กและเยาวชน
    1. 1 จัดทำข้อมูลคดีและรวมรวบเอกสาร ที่เกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน  และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นระบบ
    1. 2 ประสานงานและติดตามเรื่องร้องเรียนทางคดี  ระหว่างทนายความ ทนายความอาสา รวมทั้งประสานงานนัดกับลูกความ และเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. การให้คำแนะนำ ติดตาม รับเรื่องร้องเรียนขอช่วยเหลือทางกฎหมาย

2.1 ติดตามประสานงานรวบรวมข้อเท็จจริง ศึกษาข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

2.2  ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ศึกษาข้อกฎหมาย

2.3 การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย หรือจัดทำคำแนะนำทางกฎหมาย

2.4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.5 จัดทำหนังสือหรือดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. การช่วยเหลือด้านคดีความ

3.1 เป็นที่ปรึกษากฎหมายในชั้นสอบสวน ชั้นอัยการ และชั้นศาล ทั้งศาลชั้นต้น อุทธรณ์ และฎีกา จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

3.2 รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากฎหมายรับผิดชอบสำนวนคดีและว่าความในศาล

3.3 ประสานงานคณะทำงานคณะทำงานทนายความ/ที่ปรึกษากฎหมาย ลูกความ เจ้าหน้าที่ และพยาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3.4 รวบรวมและจัดเก็บสำนวนคดีไว้ที่สำนักงานอย่างเป็นระบบ

4. ส่งรายงานการทำงาน สำนวนคดี เอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องตามกำหนดเวลา

5. รักษาสำนวนคดีและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นความลับ ไม่เผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกเว้นแต่ได้รับอนุญาต

6. ช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานฝ่ายคดีของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับมอบหมาย 

7.จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะต่อศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน องค์กรภาคี หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่เกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาด้านนิติศาสตร์และมีใบอนุญาตว่าความ และใบที่ปรึกษากฎหมาย (คดีเด็กและเยาวชน) หากมีประสบการณ์ในการว่าความในศาลยุติธรรมและศาลเยาวชนและครอบครัวจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และสถานการณ์ทางการเมืองไทย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. มีความเข้าใจในขอบข่ายงานคดีที่ศูนย์ทนายฯ รับผิดชอบ ไม่ติดเงื่อนไขในการรับคดีต่างๆ ของศูนย์ทนายความฯ

4. มีความรับผิดชอบงานให้สำเร็จได้ตามกำหนดเวลา สามารถทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่นได้ และตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด หรือทำงานนอกเวลาการทำงานได้

5. สามารถรักษาความลับของข้อมูล คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของตนเอง องค์กร แหล่งข้อมูลและข้อมูล

6. สามารถทำงานเป็นทีม ประสานงานและสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. สนใจและเห็นคุณค่าในหลักการสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย รวมทั้งติดตามข่าวสารและสถานการณ์การเมืองและสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

สัญญาการจ้าง

  • ระยะเวลาตามกำหนดของโครงการ
  • ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน
  • ค่าตอบแทนรายเดือน 25,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน)
  • สามารถเบิกค่าเดินทางในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ตามจริง
  • มีสวัสดิการรักษาพยาบาล ทำฟัน ตรวจสุขภาพประจำปี

วิธีการสมัคร

1.     กรอกใบสมัคร และแนบจดหมายแนะนำตัว พร้อมรายละเอียดประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ส่งมาที่สมัครงานกับเรา

2.     รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

3.     ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะได้รับการติดต่อสัมภาษณ์ภายในเดือนกุมภาพันธ์2565

4.     หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ [email protected]

X