ศาลอาญากรุงเทพใต้ให้ประกันตัว “เบนจา” กำหนดเงื่อนไข 5 ข้อ หลังถูกคุมขัง 99 วัน

14 ม.ค. 2565 เวลา 14.15 น. ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว “เบนจา อะปัญ” นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT หรือ วิศวกรรมศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในคดีที่ถูกกล่าวหาในข้อหาหลัก คือ “หมิ่นประมาทกษัตริย์” จำนวน 2 คดี ได้แก่ คดีอ่านแถลงการณ์หน้าสถานทูตเยอรมนี เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2563 และ คดีอ่านแถลงการณ์หน้าตึกซิโนไทย เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2564 โดยมีวงเงินประกันคดีละ 100,000 บาท จากกองทุนราษฎรประสงค์ พร้อมกำหนดเงื่อนไขและติดกำไล EM ภายหลังทนายความยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว “เบนจา อะปัญ” วานนี้

คำสั่งของศาลระบุว่า พิเคราะห์แล้ว ตามคําร้องประกอบคําร้องขออนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวของจําเลย ระบุว่า จําเลยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จําเลยลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จํานวน 3 วิชา ตามหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา มีภาระต้องเข้าเรียน จัดทํารายงานรายวิชาและเข้าสอบตามที่ คณะและมหาวิทยาลัยกําหนดและจําเป็นต้องใช้เครื่องมือต่างๆ ในการเรียนการสอนไม่สามารถเรียน ภายในเรือนจําได้ ทั้งยังต้องมีการวัดผลด้วยการสอบกลางภาคและสอบปลายภาคด้วย 

หากจําเลยต้องถูกคุมขังจะไม่สามารถศึกษาต่อตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด อันจะทําให้จําเลยไม่สามารถสําเร็จการศึกษาได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิทางการศึกษาและอนาคตของจําเลย โดยจําเลยยินยอมที่จะไม่ทํากิจกรรมหรือก่อเหตุที่กระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จะไม่เข้าร่วมชุมนุม ที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ยินยอมให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ และกําหนดเงื่อนไขใดๆ ที่ศาลกําหนด โดยพร้อมจะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว 

จําเลยขอให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร จันทรสุข คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้รับรอง และกํากับดูแลให้จําเลยปฏิบัติตามคําสั่งศาล ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร จันทรสุข ยินยอมที่จะเป็นผู้กํากับดูแล

เมื่อพิจารณาถึงเหตุจําเป็นตามคําร้องของจําเลยแล้ว เห็นว่าหากจําเลยต้องถูกคุมขังในระหว่างพิจารณาคดีย่อมต้องมีผลกระทบต่อการศึกษาของจําเลย อาจถึงขั้นไม่สามารถสําเร็จการศึกษาได้ เมื่อจําเลยยินยอมปฏิบัติตามคําสั่งและเงื่อนไขของศาลทุกประการ จึงเห็นควรอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจําเลย ระหว่าง พิจารณา โดยตีราคาประกัน 100,000 บาท ยึดหลักประกันและทําสัญญาประกัน โดยกําหนดเงื่อนไข ข้อห้ามและในช่วงเวลาจํากัด เพื่อมิให้จําเลยมีโอกาสไปกระทําการอันมีลักษณะเป็นความผิดเช่นเดียวกับคดีนี้อีก โดยให้ปล่อยตัวชั่วคราวจําเลย มีผลตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 22 พ.ค. 2565  และให้ผู้ประกันหรือผู้กํากับดูแลนำตัวจําเลยมาส่งศาลภายในวันที่ 23 พ.ค. 2565 เวลา 12 นาฬิกา 

ศาลได้กำหนดเงื่อนไขการประกันตัว ได้แก่

  1. ห้ามจำเลยทํากิจกรรมหรือก่อเหตุที่จะกระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  2. ห้ามเข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง
  3. ห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 18.00 – 6.00 น. เว้นแต่มีเหตุจําเป็นเพื่อการรักษาพยาบาล ไปเรียนและไปสอบ หรือเหตุอื่นโดยได้รับอนุญาตจากศาล และให้จําเลยกลับเคหสถานทันที เมื่อปฏิบัติภารกิจในเหตุจําเป็นเสร็จสิ้น
  4. ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล 
  5. ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) 

ศาลให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร จันทรสุข เป็นผู้กํากับดูแลให้จำเลยปฏิบัติตามคําสั่งศาล และให้จําเลยมารายงานตัวต่อศาล เพื่อสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อห้ามที่ศาลกําหนดในการปล่อยตัวชั่วคราว ในวันที่ 15 มี.ค. 2565 เวลา 10.00 น. 


ในค่ำวันนี้ เบนจาจะได้รับการปล่อยตัวจากทัณฑสถานหญิงกลาง รวมระยะเวลาที่ถูกคุมขังทั้งสิ้น 99 วัน


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เปิดคำร้องขอประกัน “เบนจา” ยืนยันการถูกคุมขังกระทบต่อสิทธิทางการศึกษา ศาลนัดฟังคำสั่งพรุ่งนี้

“หนูไม่ได้กลัวคุก แต่หนูสิ้นหวังในกระบวนการยุติธรรม” บันทึกเหตุการณ์ศาลสั่งจำคุก 6 เดือนกับเบนจาในคดีละเมิดศาล

“ไม่มีใครทำลายสถาบันตุลาการได้ เท่ากับที่เขาทำลายตัวเอง”: บันทึกเยี่ยมเบนจา หลังศาลลงโทษละเมิดอำนาจศาล

X