รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมผู้ช่วยทนายความ (Paralegal)

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก่อตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร 2557 ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวเนื่องกับการรัฐประหารต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังทำงานเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในประเด็นด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

เนื่องด้วยสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบของการคุกคามและดำเนินคดีต่อประชาชนผู้ออกมาใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออก และเสรีภาพในการชุมนุม เพื่อทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรมได้มากขึ้น ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนจึงเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมผู้ช่วยทนายความ (Paralegal) เพื่อเฟ้นหาผู้ที่จะมาสนับสนุนการทำงาน พัฒนาศักยภาพในการทำงานของผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อนำไปปรับใช้หรือต่อยอดในการทำงานต่างๆ

 

อาสาสมัครผู้เข้าร่วมอบรม ผู้ช่วยทนายความ (Paralegal) 

เปิดรับสมัครจำนวน 50 คน พร้อมเข้าร่วมอบรมในวันที่ 15-16 มกราคม 2565 หรือ 22-23 มกราคม 2565

เป้าหมายในการอบรม

1. มีทักษะเบื้องต้นในการติดต่อประสานงานลูกความ ทนายความ เจ้าหน้าที่ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. มีทักษะเบื้องต้นในการรวบรวมข้อมูล บันทึก จัดการเอกสาร และจัดทำข้อมูล

3. ช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานทางคดีของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

1. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ขึ้นไป

2. มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงาน บันทึกและจัดทำข้อมูล

3. มีทัศนคติและความสนใจที่จะส่งเสริมและเคารพสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และหลักนิติรัฐ

4. ไม่มีงานประจำ

*หากมีประสบการณ์ทำงานให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย หรืองานที่เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในไทย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

.

วิธีการสมัคร

กรอกรายละเอียดใน Google Form : https://docs.google.com/forms/d/1nPccCt2JqzvcTdoSFyGXntx3E6g8TOOs9lNi4SH8kOQ/

ภายหลังการอบรมจะมีการประเมินเพื่อค้นหาผู้ที่จะมาร่วมงานเป็นผู้ช่วยทนายความ (Paralegal) ในลักษณะของงานพาร์ทไทม์กับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น.  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อเพื่อเข้าร่วมอบรมต่อไป

.

X