อาจารย์ มธ. ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ขอให้ “รุ้ง-เพนกวิน” ได้เรียนหนังสือในเรือนจำ ย้ำเป็นสิทธิพื้นฐานตาม รธน.

วันนี้ (3 พฤษภาคม 2564) ตัวแทนทนายความ ได้นำหนังสือของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร จันทรสุข รองอธิการบดี ฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี เจริญศรี คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ายื่นต่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ “รุ้ง” ปนัสยา และ “เพนกวิน” พริษฐ์ มีโอกาสทางการศึกษาระหว่างการถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาไว้

หนังสือที่ยื่นต่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์ มีใจความว่า “เนื่องด้วย นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์ และนางสาวปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยู่ระหว่างถูกควบคุมตัวและรอการพิจารณาคดีความ ณ เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครและทัณฑสถานหญิงกลาง ตามลําดับ จากการถูกฟ้องกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และมาตรา 116 รวมถึงความผิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมในคดีการชุมนุม 19 กันยา ทวงคืนอํานาจราษฎร 

“ส่งผลให้นักศึกษาทั้ง 2 คน ไม่สามารถที่จะเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

“ในการนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ทางกรมราชทัณฑ์ให้ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ และนางสาวปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล มีโอกาสทางการศึกษาระหว่างการถูกควบคุมตัว โดยการอนุญาตให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งเอกสารและหนังสือเรียนให้นักศึกษา รวมไปถึงการอนุเคราะห์ให้นักศึกษามีเวลาเขียนงานและทํารายงานส่งตามข้อกําหนดของอาจารย์รายวิชาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาไว้ เนื่องจากนายพริษฐ์ และนางสาวปนัสยา เป็นนักศึกษาที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอยู่ระหว่างภาคการศึกษาอีกด้วย”

ณ ขณะนี้ พริษฐ์ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เป็นระยะเวลา 84 วัน นับตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนปนัสยาถูกคุมขังอยู่ที่ทัณฑสถานหญิงกลาง เป็นระยะเวลา 57 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 ซึ่งในช่วงเวลานี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังคงเปิดทำการเรียนการสอนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2563 โดยจะเริ่มมีการสอบไล่ปลายภาค ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้อีกด้วย

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีระเบียบข้อบังคับในการรักษาสภาพนักศึกษาให้คงอยู่ไว้ว่า จะต้องยื่นคำร้องขอลาพัก ซึ่งระยะเวลาลาพักสูงสุดได้ไม่เกิน 2 ภาคการเรียนติดต่อกัน ยกเว้นจะมีเหตุอันสมควรและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

X