ดาวน์โหลดหนังสือ “ในนามของความ(อ)ยุติธรรม ภายใต้คสช.” ของกลางลำดับ 19 ที่อัยการราชบุรีขอให้ศาลยึด

photo_2016-08-29_21-31-28

29 ส.ค.59 พนักงานอัยการ จ.ราชบุรี มีความเห็นสั่งฟ้องจำเลยทั้ง 5 คนในคดีซึ่ง  ปกรณ์ อารีกุล,อนุชา รุ่งมรกต, อนันต์ โลเกตุ สมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ภานุวัฒน์ ทรงสวัสดิ์ชัย นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และทวีศักดิ์ เกิดโภคา ผู้สื่อข่าวประชาไท ถูกกล่าวหาว่ากระทำตามความผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 มาตรา 61 และประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่ 25 เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับการยุติธรรมทางอาญา เนื่องจากการตรวจค้นรถและพบเอกสารเกี่ยวกับการรณรงค์ไม่ให้รับร่างรัฐธรรมนูญ ดูรายละเอียดคดีเพิ่มเติมที่นี่

ทั้งนี้ในคดีดังกล่าวพนักงานอัยการได้ขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์ของกลางทั้งหมด 18 รายการ จากทั้งหมด 19 รายการ เนื่องจากพนักงานอัยการเห็นว่าของกลางดังกล่าวมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดตามมาตรา 61 พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 อย่างไรก็ตามของกลางในลำดับ 19 นั้นเป็นหนังสือ“ในนามของความ(อ)ยุติธรรมภายใต้คสช.”รวมรายงานผลกระทบจากการรัฐประหารและการละเมิดสิทธิมนุษยชน 25572558  ซึ่งจัดทำขึ้นโดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน อันเป็นผลจากการบันทึกผ่านการลงพื้นที่ สัมภาษณ์ และติดตาม สถานการณ์ ผลกระทบจากการรัฐประหาร ตั้งแต่ พฤษภาคม 2557 จนถึงตุลาคม 2558 เป็นเวลารวมถึง 18 เดือน ซึ่งในระหว่างการทำงาน ศูนย์ทนายฯ ได้มีการจัดทำารายงานหรือบันทึกกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ต่างๆ และได้นำเสนอต่อสาธารณะในโอกาสต่างๆ กัน หนังสือเล่มนี้จึง เกิดขึ้นจากการรวบรวมและปรับปรุงรายงานดังกล่าวมาจัดมาพิมพ์ให้เป็นระบบมากขึ้น

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเห็นว่าหนังสือดังกล่าวนั้นไม่ได้มีเนื้อหาส่วนใดเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 61 พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 และแม้จะมีความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญภายในหนังสือดังกล่าว ก็เป็นความเห็นต่อร่างเดิมซึ่งเผยแพร่ต่อสาธารณะมาตั้งแต่วันที่ 5ก.ย.2558  ก่อนร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติจะเผยแพร่ออกมา อย่างไรก็ตามศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็น หนึ่งในเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกสถานการณ์สิทธิมนษุยชนที่เกิดขึ้นในปี 2557 – 2558 เพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาสถานการณ์ของประเทศไทย ในอนาคต ได้เรียนรู้และนำไปสู่การพัฒนาการเคารพสิทธิมนุษยชนของสังคมไทย ทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมและด้านอื่นๆ ต่อไป ศูนย์ทนายฯจึงเปิดให้ดาวน์โหลด  หนังสือ“ในนามของความ(อ)ยุติธรรม ภายใต้คสช.”  มา ณ ที่นี้

 

ดาวน์โหลดที่นี่ : Annual-Report-InTheName0f(in)Justice_final

X