ใบแจ้งข่าว  กลุ่มทนายความเปิด ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน

ใบแจ้งข่าว กลุ่มทนายความเปิด ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน

ใบแจ้งข่าว

กลุ่มทนายความเปิด ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน

เผยแพร่วันที่ 28 พฤษภาคม 2557

​            วันนี้ (28 พฤษภาคม 2557) คณะทนายความ รวมตัวเปิด ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เพื่อให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ให้คำแนะนำแก่ประชาชน  เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจถึงกฎระเบียบ รวมทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในระหว่างมีการบังคับใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศในขณะนี้

​            อีกทั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคำสั่ง ประกาศ และระเบียบเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากหลายฉบับ  รวมทั้งได้มีประกาศเรียกให้บุคคลเข้าไปรายงานตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจับกุม กักตัวบุคคล ตามกฎอัยการศึก อาจทำให้ประชาชนเกิดความไม่สบายใจ และกังวลใจ คณะทนายความด้านสิทธิมนุษยชน จึงรวมตัวกันเปิดศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เพื่อเผยแพร่ความรู้ รับเรื่องร้องเรียน ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และรวบรวมข้อมูลและทำฐานข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์ เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อกระบวนการยุติธรรม

​            ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนจะจัดให้มีทนายความและอาสาสมัคร ให้คำแนะนำเบื้องต้นในการปฏิบัติตน รวบรวมข้อมูล รวมทั้ง เข้าร่วมสังเกตการณ์และให้คำแนะนำในพื้นที่ หากมีความจำเป็นเร่งด่วน โดยหากประชาชนมีปัญหาต้องการคำแนะนำและคำปรึกษาเบื้องต้น ให้โทรศัพท์มาปรึกษาเบื้องได้ที่ 096-7893172 หรือ 096-7893173 เวลา 09.00 – 17.00 นาฬิกา หรือที่ [email protected]

​            ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ประชาชนและเชื่อมั่นต่อกระบวนการของเจ้าหน้าที่ ในแนวทางการปฏิบัติตนและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความสงบ เรียบร้อยและความสมานฉันท์ระหว่างกัน

ติดตามที่: https://www.facebook.com/lawyercenter2014

X