จดหมายก่อตั้งศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

จดหมายก่อตั้งศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2557

เรื่อง  การจัดตั้งศูนย์ให้คำแนะนำต่อประชาชน กรณีการเรียกให้บุคคลไปรายงานตัวหรือการกักตัวบุคคล

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีประกาศให้บุคคลไปรายงานตัวและมีการควบคุมตัวบุคคลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีการประกาศควบคุมอำนาจการปกครองประเทศตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และมีการควบคุมตัวบุคคลตามอำนาจพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 นั้น

จากกรณี การเรียกตัวหรือการกักตัวบุคคลดังกล่าว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ถึงแนวทางปฏิบัติตน หลักกฎหมาย รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชน อีกทั้ง ยังเป็นการทำให้กระบวนการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปตามอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักการสากล สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ทุกฝ่าย คณะทนายความ เห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย จึงรวมตัวจัดตั้ง “ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน” เพื่อดำเนินการให้คำแนะนำต่อประชาชนให้เข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ตามอุดมการณ์แห่งวิชาชีพทนายความต่อไป

เพื่อการดังกล่าว ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน จึงจัดให้มีอาสาสมัครและทนายความ ในการให้ความเห็นหรือข้อแนะนำเบื้องต้น และอาจเข้าสังเกตการณ์และติดตามบุคคลผู้ถูกเรียกตัวหรือผู้ถูกควบคุมตัว เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความสงบเรียบร้อยและความสมานฉันท์ระหว่างกัน

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

X