ยกเลิกฉาย Ten Years Thailand ในงานเสวนากระจายอำนาจ หลังผู้บริหารม.ราชภัฏลำปางเกรงขัด กม.เลือกตั้ง

วันที่ 18 ก.พ. 62  เพจภาพยนตร์เรื่อง 10 Years Thailand ได้เปิดเผยว่างานจัดฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ พร้อมเสวนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่องการกระจายอำนาจกับทิศทางอนาคตประเทศไทย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต้องถูกยกเลิกจากทางคณบดี ด้วยเหตุผลว่าเกรงจะขัดกับกฎหมายเลือกตั้ง อาจเป็นการให้คุณหรือโทษกับแนวคิดของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

จากการติดต่อสอบถามไปยังอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้ดูแลการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้ให้ข้อมูลกับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่ลงเรียนวิชาสัมมนาในเทอมนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมโอฬารโรจน์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เดิมนั้นงานมีการกำหนดจัดทั้งหมด 3 กิจกรรม ได้แก่ การสัมมนาวิชาการเรื่องการกระจายอำนาจกับทิศทางอนาคตประเทศไทย, การนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และการฉายภาพยนตร์เรื่อง Ten Years Thailand

ในส่วนของเสวนาวิชาการมีการเชิญนักวิชาการ 3 ท่าน ที่เชี่ยวชาญเรื่องการกระจายอำนาจ จากมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ ทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาเป็นวิทยากร ไม่ได้มีนักการเมืองหรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเข้าร่วมเสวนาแต่อย่างใด

อีกทั้ง งานกิจกรรมมีการจัดทำโครงการยื่นเสนอมหาวิทยาลัยไปตามขั้นตอนปกติ และในตอนแรกไม่ได้มีปัญหาใด ทางผู้จัดก็ได้ทำการประชาสัมพันธ์กิจกรรมออกไปแล้ว ทั้งตัวภาพยนตร์ Ten Years Thailand ก็ได้มีการประสานกับทีมงานสร้างภาพยนตร์ในการขอจัดฉายเรียบร้อยแล้ว

ต่อมาหลังการประชาสัมพันธ์ ทางนักศึกษาผู้จัดได้มีการเชิญอธิการบดีมาเปิดงานด้วย แต่อธิการบดีได้มอบหมายให้รองอธิการบดีมาเปิดงานแทน และเมื่อทางรองอธิการบดีได้ดูรายละเอียดและประเด็นในงานแล้ว จึงได้มีการติดต่อมาที่คณะว่าอยากให้มีการตรวจสอบเนื้อหาก่อน โดยเกรงว่าอาจมีการขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง

เมื่อทางคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทราบ จึงเห็นว่าเมื่อยังไม่ได้ดูตัวเนื้อหาของภาพยนตร์ทั้งหมดก่อนจัดฉาย ทำให้ไม่ได้มีการกลั่นกรองก่อน จึงให้มีการงดฉายไปก่อน เพราะกลัวจะมีปัญหาติดตามมา

ในส่วนการเสวนาวิชาการ ก็มีการกำหนดเนื้อหาที่ไม่อยากให้พูดในงาน ทำให้ทางผู้จัดเห็นว่าเมื่อมีการห้ามเนื้อหาต่างๆ ในการเสวนา ก็ไม่จัดเสียเลยจะดีกว่า เนื่องจากการพูดเรื่องการกระจายอำนาจ ก็ต้องมีการพูดถึงเรื่องการเลือกตั้ง เรื่องพรรคการเมือง สุดท้ายผู้จัดจึงตัดสินใจยกเลิกการเสวนาไปด้วย งานจึงเหลือแต่การนำเสนอผลงานของนักศึกษาเท่านั้น

ทางอาจารย์ผู้ดูแลกิจกรรมเปิดเผยว่าเท่าที่ดูเนื้อหาการจัดงานก็ไม่ได้ส่วนใดที่จะขัดต่อกฎหมาย ภาพยนตร์เรื่อง Ten Years Thailand ก็สามารถจัดฉายตามโรงภาพยนตร์ทั่วไปได้ก่อนหน้านี้ การห้ามต่างๆ และการต้องยกเลิกกิจกรรมบางส่วน ล้วนแต่เป็นความกังวลของผู้บริหารไปเองทั้งสิ้น

 

X