แถลงการณ์ให้ยุติการควบคุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือทางการเมือง

แถลงการณ์ให้ยุติการควบคุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือทางการเมือง

X