1 ปี คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตฉบับที่ 3/2558 : “อำนาจพิเศษ” ในสถานการณ์ปรกติ

1 ปี คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตฉบับที่ 3/2558 : “อำนาจพิเศษ” ในสถานการณ์ปรกติ

X