ศูนย์ทนายฯ รับสมัครผู้จัดการโครงการฯ ปิดรับ 15 ก.พ.นี้

รับสมัครตำแหน่งผู้จัดการโครงการศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

ศูนย์ทนายความฯ คือใคร?

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก่อตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร 2557 เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวเนื่องกับการรัฐประหาร รวมถึงรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว เพื่อสร้างความตระหนักถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลจากการใช้อำนาจปกครองโดยเจ้าหน้าที่ทหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำแผนกิจกรรมและแผนการทำงานร่วมกับหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ศูนย์ทนายความฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรและอำนวยการให้แผนบรรลุผลตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
 • หาแหล่งทุนและเขียนข้อเสนอเพื่อขอทุนสนับสนุนโครงการและกิจกรรมของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
 • จัดทำรายงานกิจกรรมโครงการส่งแหล่งทุนต่างๆ ตามระยะเวลาที่ไว้ในสัญญาแหล่งทุน
 • ติดต่อ สื่อสารและประสานงานกับแหล่งทุนต่างๆ ตามที่กำหนดในสัญญาของแหล่งทุน
 • รับผิดชอบบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
 • ดูแลและรับผิดชอบการบริหารการเงินให้อยู่ภายใต้กรอบงบประมาณและเงื่อนไขของแหล่งทุน
 • ติดตาม ประเมินผลและรับผิดชอบดูแลภาพรวมการทำงานขององค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • ให้การสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพให้กับทีมงานและอาสาสมัคร

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา : ขั้นต่ำปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ : อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ในงานบริหารจัดการโครงการ เขียนโครงการและรายงานกิจกรรมและประสานงานกับแหล่งทุนต่างๆ
 • มีทักษะการวิเคราะห์และติดตามการดำเนินงานของโครงการเพื่อพัฒนาองค์กรและเขียนรายงานกิจกรรม
 • มีความรู้และประสบการณ์การจัดการ ประสานงาน และดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน กรอบเวลาและงบประมาณ
 • มีทักษะการเขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก (พูด อ่าน เขียน)
 • มีทักษะการทำงานเชิงเครือข่ายและประสานงานกับองค์กรภายนอก
 • มีทัศนคติและความสนใจที่จะส่งเสริมและเคารพสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และหลักนิติรัฐ

ระยะเวลาและค่าตอบแทน

 1. ระยะเวลาตามกำหนดของโครงการ: ครั้งละ 1 ปี (ทดลองงาน 3 เดือน)
 2. ค่าตอบแทนรายเดือน: 35,000-40,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
 3. สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร

 1. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
 2. ส่งจดหมายแนะนำตัว พร้อมประวัติการศึกษาการทำงาน มาที่ อีเมล [email protected]
 3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ [email protected]

 

X