รับสมัครเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน 2 ตำแหน่ง

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก่อตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร 2557 ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวเนื่องกับการรัฐประหารต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังทำงานเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในประเด็นด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

.

ขอบเขตงาน

 1. รับเรื่องร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 2 เบอร์ ของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ตลอด 24 ชั่วโมง วันจันทร์ถึงศุกร์ ส่วนเสาร์ อาทิตย์ มีผลัดเวร
 2. ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษากฎหมายเบื้องต้น  เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนหรือคดีความที่เกี่ยวกับการชุมนุมและการใช้เสรีภาพการชุมนุม เสรีภาพการแสดงความคิดเห็น  และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. สอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีที่เกี่ยวกับการชุมนุมและการใช้เสรีภาพการชุมนุม เสรีภาพการแสดงความคิดเห็น  และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. จัดทำข้อมูลคดีและรวมรวบเอกสาร ที่เกี่ยวกับการชุมนุมและการใช้เสรีภาพการชุมนุม เสรีภาพการแสดงความคิดเห็น  และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นระบบ
 5. ประสานงานและติดตามเรื่องร้องเรียนทางคดี  ระหว่างทนายความ ทนายความอาสา รวมทั้งประสานงานนัดกับลูกความ และเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. เป็นผู้ช่วยในการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับคดี เช่น หนังสือเลื่อน  คำให้การ  หนังสือร้องขอความเป็นธรรม หนังสือมอบอำนาจ เป็นต้น
 7. ช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานฝ่ายคดีของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับมอบหมาย

.

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับนิติศาสตร์บัณฑิต
 2. มีทักษะในการสื่อสาร ให้คำแนะนำทางกฎหมายและจัดทำข้อมูลเรื่องร้องเรียนและข้อมูลคดี
 3. มีทักษะในการจัดทำข้อมูลคดีให้เป็นระบบ การประสานงาน และการเขียนหนังสือราชการ
 4. สนใจและเห็นคุณค่าในหลักการสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย รวมทั้งติดตามข่าวสารและสถานการณ์การเมืองและสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 5.  มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทำงานได้ภายใต้สภาวะกดดัน
 6.  สามารถรักษาความลับของข้อมูลและมีวิจารณญาณในการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
 7.  คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของตนเอง องค์กร แหล่งข้อมูลและข้อมูล
 8.  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดหรือทำงานนอกเวลาการทำงานได้ 

.

สัญญาการจ้าง

 • ระยะเวลาตามกำหนดของโครงการ
 • ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน
 • สามารถเบิกค่าเดินทางในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ตามจริง
 • มีสวัสดิการรักษาพยาบาล ทำฟัน ตรวจสุขภาพประจำปี

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนถือว่าพนักงานทุกท่านเป็นองค์ประกอบที่มีคุณค่าในการขับเคลื่อนศูนย์ทนายความในการเจริญเติบโต ดังนั้นศูนย์ทนายความส่งเสริมวัฒนธรรมมูลนิธิที่ให้พนักงานทุกท่านมีส่วนร่วมในการทำงาน และส่งเสริมความเท่าเทียม และความหลากหลายในสถานที่ทำงาน เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพทางกายและจิตใจที่ดี มีความสุขในการทำงาน และช่วยสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพให้กับทีมและผลักดันให้ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้บรรลุเป้าหมายในพันธกิจ และวิสัยทัศน์ในการก่อสร้างนิติรัฐในประเทศไทย

.

วิธีการสมัคร

 1. กรอกใบสมัคร พร้อมแนบจดหมายแนะนำตัว พร้อมรายละเอียดประวัติการศึกษา/การทำงานได้ที่นี่ คลิกที่นี่
 2. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566
 3. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ [email protected]
X