ศูนย์ทนายฯ เปิดรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล 2 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล 2 ตำแหน่ง

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก่อตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร 2557 ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวเนื่องกับการรัฐประหารต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังทำงานเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในประเด็นด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

หน้าที่งาน (Job Description)

 1. ติดตามสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและในพื้นที่ภาคกลาง
 2. รวบรวมและบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ผ่านการสัมภาษณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ประสานงานกับแหล่งข้อมูล หรือรวบรวมจากรายงานข่าว
 3. ติดตามสังเกตการณ์คดีความในกระบวนการยุติธรรม และติดตามสังเกตการณ์กิจกรรมชุมนุมสาธารณะต่างๆ เพื่อรายงานสถานการณ์ต่อองค์กรและสาธารณชน
 4. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ทั้งในรูปแบบการเขียนข่าว ประมวลสถานการณ์ บทความ ภาพถ่าย หรือมัลติมีเดียอื่นๆ  เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ต่อสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
 5. ประสานงานกับองค์กรเครือข่าย เพื่อสร้างเครือข่ายงานข้อมูล และความร่วมมือระหว่างเครือข่าย

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยหากจบการศึกษาด้านนิติศาสตร์ หรือมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. มีทักษะในการรวบรวมข้อมูล บันทึกข้อเท็จจริง จัดระบบข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เห็นคุณค่าในหลักการสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย รวมทั้งมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมาย และสถานการณ์ทางการเมืองไทย
 4. มีทักษะในการจับประเด็น และการเขียนรายงานข่าวหรือประมวลสถานการณ์ต่างๆ ได้
 5. มีทักษะในการสังเกตการณ์ มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานได้ภายใต้สภาวะกดดัน
 6. สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. มีความรับผิดชอบงานให้สำเร็จได้ตามกำหนดเวลา และสามารถทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่นได้
 8. สามารถรักษาความลับของข้อมูล คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของตนเอง องค์กร แหล่งข้อมูล และข้อมูล

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนถือว่าพนักงานทุกท่านเป็นองค์ประกอบที่มีคุณค่าในการขับเคลื่อนศูนย์ทนายความในการเจริญเติบโต ดังนั้นศูนย์ทนายความส่งเสริมวัฒนธรรมมูลนิธิที่ให้พนักงานทุกท่านมีส่วนร่วมในการทำงาน และส่งเสริมความเท่าเทียม และความหลากหลายในสถานที่ทำงาน เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพทางกายและจิตใจที่ดี มีความสุขในการทำงาน และช่วยสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพให้กับทีมและผลักดันให้ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้บรรลุเป้าหมายในพันธกิจ และวิสัยทัศน์ในการก่อสร้างนิติรัฐในประเทศไทย

วิธีการสมัคร

 1. กรอกใบสมัคร พร้อมแนบจดหมายแนะนำตัว พร้อมรายละเอียดประวัติการศึกษา/การทำงานได้ที่นี่ คลิกที่นี่
 2. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
 3. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ [email protected]
X