ศูนย์ทนายฯ รับสมัครเพื่อนร่วมงาน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายข้อมูลภาคกลาง

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก่อตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร 2557 ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวเนื่องกับการรัฐประหารต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังทำงานเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในประเด็นด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

หัวหน้าฝ่ายข้อมูลภาคกลาง

ขอบเขตงาน

1.  บริหารจัดการงานเก็บข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน งานสื่อสารประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสถานการณ์การดำเนินคดีสิทธิเสรีภาพในพื้นที่ภาคกลางให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ และบรรลุเป้าหมายขององค์กร

2.  บริหารจัดการการทำงานในส่วนทีมฝ่ายข้อมูลของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

3.  ดูแลทิศทางการเผยแพร่ข้อมูลและงานสื่อสารของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ต่อสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

4.  ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมือง กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ในประเด็นการทำงานของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

5. จัดทำรายงานการทำงานต่างๆ ในงานข้อมูลของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

6. ทำหน้าเป็นตัวแทนองค์กรในการให้ข้อมูล สื่อสาร หรือประสานงานกับเครือข่ายการทำงาน อาทิ สื่อมวลชน นักวิชาการ องค์กรระหว่างประเทศ สถานทูต แหล่งทุน สถาบันการศึกษา และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนำเสนอหรือรวมงานเสวนา การประชุมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1.  จบการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  ด้านการสื่อสาร นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.  มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรอย่างน้อย 3-5 ปี ขึ้นไป หากมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการทำงานในด้านการจัดการข้อมูล การสื่อสารในประเด็นทางสิทธิมนุษยชน และการทำงานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3.  มีทักษะพื้นฐานในการบรรณาธิการ และให้ความเห็นต่องานเขียนในรูปแบบต่างๆ ได้ 

4. มีความรู้ความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับหลักการสิทธิมนุษยชน กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย

5.  มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการทำงานสื่อสารเพื่อรณรงค์และสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม

6.  มีความรับผิดชอบงานให้สำเร็จได้ตามกำหนดเวลา สามารถทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่นได้ และตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.  มีทักษะในความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม ประสานงานและสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. สามารถรักษาความลับของข้อมูล คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของตนเอง องค์กร แหล่งข้อมูลและข้อมูล

6. สามารถทำงานเป็นทีม ประสานงานและสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. สนใจและเห็นคุณค่าในหลักการสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย รวมทั้งติดตามข่าวสารและสถานการณ์การเมืองและสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

สัญญาการจ้าง

– ระยะเวลาตามกำหนดของโครงการ

– ค่าตอบแทนผู้จัดการฝ่ายภาคกลาง รายเดือน 35,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน)

– ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน

– สามารถเบิกค่าเดินทางในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ตามจริง

– มีสวัสดิการรักษาพยาบาล ทำฟัน ตรวจสุขภาพประจำปี

วิธีการสมัคร

1.     กรอกใบสมัคร และแนบจดหมายแนะนำตัว พร้อมรายละเอียดประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ส่งมาที่สมัครงานกับเรา

2.     รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565

3.     หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ [email protected]

X