Is it All Rights EP.2 ม.44 ยังอยู่และจะอยู่ตลอดไป เราเลิกกันยังไงดี?

พอดแคสต์ที่จะนำกฎหมายมาเล่า เม้าท์เรื่องสิทธิ และชวนมาตั้งคำถามถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ว่าถูกต้องไหม? มันใช่หรอ? หรือจริงๆ แล้วเรากำลังถูกละเมิดสิทธิอยู่หรือเปล่า…

ตอนที่ 2 เรามาชวนคุยกันว่า นอกจากเราจะมีกฎหมายพิเศษที่มีมาร้อยกว่าปีอย่างกฎอัยการศึกแล้ว ทุกวันนี้เรายังมีกฎหมายพิเศษที่ออกมาอีกเป็นจำนวนมากในยุค คสช. ที่ออกมาตามมาตรา 44 ถ้าเราไม่ตระหนักถึงการมีอยู่และไม่หาทางจัดการ ก็จะยังเหมือนอยู่ภายใต้การปกครองของ คสช. เราจะหาทางจัดการกับผลพวงของมันหรือเราจะอยู่กับมันต่อไป? ถ้าไม่อยากอยู่กันต่อจะจัดการอย่างไร เราคงช่วยกันหาคำตอบได้หลังเรารู้ว่ามันกระทบกับเราอย่างไร

ตอนนี้ติดตามเราได้ใน 3 ช่องทาง
1. Youtube – https://youtu.be/M2L7cmc5MT8
2. spotify – https://open.spotify.com/episode/6jD7hafTYW6nkW45kjzEdl
3. Podbean – https://www.podbean.com/eu/pb-v5gsy-cae849

X