ศูนย์ทนายฯ รับสมัครเพื่อนร่วมงาน ตำแหน่งผู้ช่วยทนายความ (Paralegal)

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ก่อตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร ปี 2557 ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวเนื่องกับการรัฐประหารต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังทำงานเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในประเด็นด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

โดยเฉพาะหลายปีมานี้มีประชาชนถูกดำเนินคดีและละเมิดสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก อันเนื่องมาจากการแสดงออกและชุมนุมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง นั่นทำให้นอกจากบทบาททนายความจะทำงานเป็นแนวหน้าอย่างแข็งขันร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำส่วนงานอื่นๆ แล้ว เรายังมีความต้องการบุคลากรที่จะมาทำให้หน้าที่ “ผู้ช่วยทนายความ” เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในห้วงยามวิกฤตตุลาการและโมงยามของกดปราบจากรัฐด้วยนิติสงครามเช่นนี้ให้ดำเนินไปได้เป็นอย่างดี 

เราหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนใจจากท่านเข้าร่วมทำงานเป็นกำลังสำคัญในการธำรงไว้ซึ่งระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันงดงาม และทำงานส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงร่วมก่อร่างสร้าง “นิติรัฐ” ไปพร้อมกันกับเรา

ขอบเขตงาน

 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะเบื้องต้นในการติดต่อประสานงานลูกความ ทนายความ เจ้าหน้าที่รัฐ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีทักษะเบื้องต้นในการรวบรวมข้อมูล บันทึก จัดการเอกสาร และจัดทำข้อมูลทางคดีอาญา
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม มีทักษะการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นในการทำงานคดี
 4. ช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานทางคดี หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ขึ้นไป
 2. มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงาน บันทึกและจัดทำข้อมูล
 3. มีทัศนคติและความสนใจที่จะส่งเสริมเคารพสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และหลักนิติรัฐ
 4. ไม่มีงานประจำ (หากมีงานประจำสามารถทำนอกเวลางานได้ “สอบข้อเท็จจริง”)
 5. สนใจและเห็นคุณค่าในหลักการสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย รวมทั้งติดตามข่าวสารและสถานการณ์การเมืองและสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 6. มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทำงานได้ภายใต้สภาวะกดดัน
 7. สามารถรักษาความลับของข้อมูลและมีวิจารณญาณในการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
 8. คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของตนเอง องค์กร แหล่งข้อมูลและข้อมูล

วิธีการสมัคร

 1. กรอกใบสมัคร พร้อมแนบจดหมายแนะนำตัว พร้อมรายละเอียดประวัติการศึกษา/การทำงานได้ที่นี่ คลิกที่นี่
 2. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
 3. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ [email protected]
X