ติดตามความคืบหน้าหลังครบระยะเวลาประกันตัวกลุ่มราษฎร

ช่วงปลายเดือน พ.ค. – มิ.ย. 2565 เป็นช่วงเวลาที่ศาลอาญาและศาลอาญากรุงเทพใต้กำหนดให้กลุ่มราษฎร ประกอบด้วย ‘เพนกวิน’ พริษฐ์ ชิวารักษ์ , อานนท์ นำภา, ‘รุ้ง’ ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล, เบนจา อะปัญ ‘ไมค์’ ภาณุพงศ์ จาดนอก และ ‘ไผ่’ จตุภัทร บุญภัทรรักษา ซึ่งได้รับการอนุญาตประกันตัวในช่วง ม.ค. – มี.ค. 2565 ที่ผ่านมา เข้ารายงานตัวเพื่อต่อสัญญาประกันตัว โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ทนายความได้ยื่นคำร้องขอถอดกำไล EM และยกเลิกเงื่อนเวลาในการออกนอกเคหสถาน ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนจึงรวบรวมความคืบหน้าและความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขการประกันตัวในรูปแบบต่างๆภายหลังการรายงานตัวต่อศาล ดังนี้

ชื่อ-สกุลศาล เงื่อนไขเดิมเงื่อนไขหลังครบกำหนดประกันรอบที่ 1งื่อนไขหลังครบกำหนดประกันรอบที่ 2
พริษฐ์ ชิวารักษ์ศาลอาญา รัชดา1
(ครบกำหนด 22 พ.ค.65)
1.ห้ามทํากิจกรรมหรือกระทําการใด ๆ อันจะทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และศาลในทุกด้าน รวมทั้งห้ามกระทําการใด ๆ อันเป็นการขัดขวางกระบวนพิจารณาคดีของศาล

2.ห้ามเข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง

3.ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ EM

4.ห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 21.00 – 06.00 น. เว้นแต่มีเหตุจําเป็นเพื่อการรักษาพยาบาล ไปศึกษาเล่าเรียน ไปสถานีตํารวจ สํานักงานอัยการ หรือศาล หรือได้รับอนุญาตจากศาล

5.ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
ยกเลิกการกำหนดช่วงเวลาที่ได้รับประกันตัว แต่คงเงื่อนไขอื่นๆ

ศาลอาญา รัชดา2
(ครบกำหนด 30 ส.ค.65)
เงื่อนไขเหมือนด้านบน
ศาลอาญากรุงเทพใต้3 (ครบกำหนด 24 พ.ค.65)1.ห้ามทำกิจกรรมหรือกระทำการใดๆที่อันจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียหรือด้อยค่าต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันศาลในทุกด้าน

2.ห้ามกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดขวางกระบวนพิจารณาคดีของศาล

3.ห้ามโพสต์ข้อความปลุกปั่นในสื่อโซเชียลมีเดียหรือเข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง

4.ห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 18.00-06.00 น. ของวันใหม่ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาลหรือได้รับอนุญาตจากศาล

5.ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล

6.ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ EM เพื่อจำกัดระยะเวลาเดินทาง
อนุญาตให้ประกันตัวถึง 29 ก.ค. 65

ขยายเวลาออกนอกเคหะสถาน 21.00 น. – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
อานนท์ นำภาศาลอาญา รัชดา4
(ครบกำหนด 22 พ.ค.65)
1.ห้ามทํากิจกรรมหรือกระทําการใด ๆ อันจะทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และศาลในทุกด้าน รวมทั้งห้ามกระทําการใด ๆ อันเป็นการขัดขวางกระบวนพิจารณาคดีของศาล

2.ห้ามเข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง

3.ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ EM

4.ห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 21.00 – 06.00 น. เว้นแต่มีเหตุจําเป็นเพื่อการรักษาพยาบาล ไปศึกษาเล่าเรียน ไปสถานีตํารวจ สํานักงานอัยการ หรือศาล หรือได้รับอนุญาตจากศาล

5.ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
ยกเลิกการกำหนดช่วงเวลาที่ได้รับประกันตัว แต่คงเงื่อนไขอื่นๆ
ศาลอาญากรุงเทพใต้5 (ครบกำหนด 28 พ.ค.65)1.ห้ามจําเลยทํากิจกรรมหรือกระทําการใดๆ ที่อันจะทําให้เกิดความเสื่อมเสียหรือด้อยค่าต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันศาลในทุกด้าน

2.ห้ามกระทําการใดๆ อันเป็นการขัดขวางกระบวนพิจารณาคดีของศาล

3.ห้ามโพสต์ข้อความที่เป็นการยั่วยุ ปลุกปั่น หรือชักชวนให้มวลชนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมในสื่อโซเชียลมีเดีย หรือเข้า ร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง

4.ห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 19.00 – 06.00 น. ของวันใหม่ เว้นแต่มีเหตุจําเป็นเพื่อการรักษาพยาบาลหรือได้รับอนุญาตจากศาล

5.ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล

6.ให้มารายงานตัวต่อศาลทุกๆ 30 วัน นับแต่วันที่ปล่อยตัวชั่วคราว

7.ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ EM เพื่อจํากัดระยะเวลาเดินทาง
อนุญาตให้ประกันตัวถึง 27 ธ.ค. 65

ขยายเวลาออกนอกเคหะสถาน 21.00 น. – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุลศาลอาญา รัชดา6
(ครบกำหนด 12 ม.ค. 65)
1.ห้ามทำกิจกรรมหรือก่อเหตุที่กระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

2.ห้ามเข้าร่วมชุมนุมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง

3.ห้ามออกนอกเคหสถานตลอดเวลา เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาล ไปเรียนไปสอบ ไปติดต่อราชการที่ศาลอื่น หรือมีเหตุอื่นโดยได้รับอนุญาตจากศาล

4.ห้ามออกนอกราชอาณาจักร

5.ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM)
ศาลอาญากำหนดระยะเวลาปล่อยตัว ถึงวันที่ 16 มิ.ย. 65

ยกเลิกเงื่อนไขที่ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) และห้ามออกนอกเคหสถาน

คงเงื่อนไข
1.ห้ามทำกิจกรรม เข้าร่วมการชุมนุมที่ก่อความวุ่นวายต่อบ้านเมือง

2.ห้ามทำกิจกรรมที่ทำให้เสื่อมเสียต่อสภาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันศาล

3. ห้ามเดินทางออกนอกราบอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล
ยกเลิกการกำหนดเงื่อนเวลาประกันตัวและให้มารายงานตัวทุก 30 วัน
ศาลอาญากรุงเทพใต้7
(ครบกำหนด 12 ม.ค. 65)
1.ห้ามจำเลยทำกิจกรรมหรือก่อเหตุที่กระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

2.ห้ามจำเลยเข้าร่วมชุมนุมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง

3.ห้ามจำเลยออกนอกเคหสถานตลอดเวลา เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาล ไปเรียนไปสอบ ไปติดต่อราชการที่ศาลอื่น หรือมีเหตุอื่นโดยได้รับอนุญาตจากศาล

4.ห้ามจำเลยออกนอกราชอาณาจักร

5.ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM)
1.ห้ามทำกิจกรรมหรือก่อเหตุที่จะกระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

2.ห้ามเข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง

3.ห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 18.00-06.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาล ไปเรียนไปสอบ หรือมีเหตุอื่นโดยได้รับอนุญาตจากศาล

4.ห้ามออกนอกราชอาณาจักร

5.ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM)
ศาลมีคำสั่ง 27 พ.ค. 65

อนุญาตให้ประกันตัวถึง 27 ธ.ค. ​65

ให้รายงานตัวทุก 2 เดือน

ขยายเวลาออกนอกเคหะสถาน 21.00 น. – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8
(ครบกำหนด 12 ม.ค. 65)
เงื่อนไขเหมือนศาลอาญา กรุงเทพใต้ยกเลิกเงื่อนไขที่ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) และห้ามออกนอกเคหสถาน

คงเงื่อนไข
1.ห้ามทำกิจกรรม เข้าร่วมการชุมนุมที่ก่อความวุ่นวายต่อบ้านเมือง

2.ห้ามทำกิจกรรมที่ทำให้เสื่อมเสียต่อสภาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันศาล

3. ห้ามเดินทางออกนอกราบอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล
ภาณุพงศ์ จาดนอกศาลอาญา รัชดา9
(ครบกำหนด 9 มิ.ย. 65)
1.ห้ามจําเลยทํากิจกรรมหรือกระทําการใดๆ ที่อาจกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และศาลในทุกด้าน รวมทั้งห้ามกระทําการใดๆ อันเป็นการขัดขวางกระบวนพิจารณาคดีของศาล

2.ห้ามจําเลยเข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง

3.ห้ามจําเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักร จนกว่าศาลจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น

4.ห้ามจําเลยออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 18.00 น. – 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

5.ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM)

6.รายงานตัวทุก 30 วัน
ยกเลิกการกำหนดช่วงเวลาที่ได้รับประกันตัว
ขยายเวลาออกนอกเคหะสถาน 21.00 น. – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา101. ห้ามจําเลยทํากิจกรรมหรือกระทําการใดๆ ที่จะกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งห้ามกระทําการใดๆ อันเป็นการขัดขวางกระบวนพิจารณาคดีของศาล

2. ห้ามจําเลยเข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง

3. ห้ามจําเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักร จนกว่าศาลจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น

4. ห้ามจําเลยออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 18.00 น. – 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาล ไปเรียน ไปสอบ หรือเหตุอื่น โดยได้รับอนุญาตจากศาล

5. ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM)
ศาลอาญา กรุงเทพใต้11
1. ห้ามจําเลยทํากิจกรรมหรือกระทําการใดๆ ที่จะกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งห้ามกระทําการใดๆ อันเป็นการขัดขวางกระบวนพิจารณาคดีของศาล

2. ห้ามจําเลยเข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง

3. ห้ามจําเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักร จนกว่าศาลจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น

4. ห้ามจําเลยออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 18.00 น. – 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาล ไปเรียน ไปสอบ หรือเหตุอื่น โดยได้รับอนุญาตจากศาล

5. ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM)
เบนจา อะปัญศาลอาญากรุงเทพใต้12
(ครบกำหนด 22 พ.ค. 65)
1.ห้ามจำเลยทํากิจกรรมหรือก่อเหตุที่จะกระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

2.ห้ามเข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง

3.ห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 18.00 – 6.00 น. เว้นแต่มีเหตุจําเป็นเพื่อการรักษาพยาบาล ไปเรียนและไปสอบ หรือเหตุอื่นโดยได้รับอนุญาตจากศาล และให้จําเลยกลับเคหสถานทันที เมื่อปฏิบัติภารกิจในเหตุจําเป็นเสร็จสิ้น

4.ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล

5.ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM)
อนุญาตประกันตัวถึง 31 พ.ค. 66

ขยายเวลาออกนอกเคหะสถาน 21.00 น. – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
จตุภัทร์ บุญภัทรรักษาศาลอาญา รัชดา13
(ครบกำหนด 12 มิ.ย. 65)
1.ห้ามทํากิจกรรมหรือกระทําการใดๆ ที่อาจกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และศาลในทุกด้าน รวมทั้งห้ามกระทําการใดๆ อันเป็นการขัดขวางกระบวนพิจารณาคดีของศาล

2.ห้ามเข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง

3.ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร จนกว่าศาลจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น

4.ห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 18.00 น. – 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

5.ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM)

6.รายงานตัวทุก 30 วัน
ยกเลิกการกำหนดช่วงเวลาที่ได้รับประกันตัว
ขยายเวลาออกนอกเคหะสถาน 21.00 น. – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
ศาลอาญากรุงเทพใต้14
1.ห้ามทํากิจกรรมหรือกระทําการใดๆ ที่จะกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งห้ามกระทําการใดๆ อันเป็นการขัดขวางกระบวนพิจารณาคดีของศาล

2.ห้ามเข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง

3.ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร จนกว่าศาลจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น

4.ห้ามจําเลยออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 18.00 น. – 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาล ไปเรียน ไปสอบ หรือเหตุอื่น โดยได้รับอนุญาตจากศาล

5.ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM)

.

*ตารางข้างต้นแสดงเฉพาะคดีที่มีเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาการประกันตัวหรือคดีที่มีการกำหนดเวลาออกนอกเคหสถาน

(1) คดีของพริษฐ์ที่ได้รับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวที่ศาลอาญา รัชดา
คดีชุมนุมเยาวชนปลดแอก 18 ก.ค. 63, ชุมนุม #19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร, #MobFest ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2563, #ม็อบ17พฤศจิกา63 ที่หน้ารัฐสภา, #ม็อบ25พฤศจิกาไปscb, #ปลดอาวุธศักดินาไทย, #2ธันวาไปห้าแยกลาดพร้าว, คดีปราศรัยหน้า สน. บางเขน 21 ธ.ค. 2563

(2) คดีของพริษฐ์ที่ได้รับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวที่ศาลอาญา รัชดา
โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก 2 โพสต์ วิจารณ์กรณีการใช้พื้นที่สนามหลวง และกล่าวถึงกรณีหย่าร่างกับสุจาริณี, โพสต์และทวิตข้อความเกี่ยวกับการแบน SCB เพื่อไม่ให้กษัตริย์นำกำไรไปเสวยสุข (รวม 2 โพสต์/ทวิต)

(3) คดีของพริษฐ์ที่ได้รับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวที่ศาลอาญา กรุงเทพใต้
#ใครๆก็ใส่ครอปท็อปเดินพารากอน เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2563

(4) คดีของอานนท์ที่ได้รับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวที่ศาลอาญา รัชดา
ม็อบแฮร์รี่ พอตเตอร์ เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2563, #19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร #ม็อบ14ตุลา, ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย #ม็อบ17พฤศจิกา63 ที่หน้ารัฐสภา, #ม็อบ25พฤศจิกาไปscb เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2563, #ปลดอาวุธศักดินาไทย หน้าราบ 11 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2563, #2ธันวาไปห้าแยกลาดพร้าว เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2563, คดีปราศรัยหน้า สน. บางเขน 21 ธ.ค. 2563, คดีโพสต์เฟซบุ๊กวิจารณ์สถาบันกษัตริย์ 3 ข้อความ ช่วง 1-3 ม.ค. 2564, ราษฎรษ์สาน์ส (สั่งฟ้อง 14 มิ.ย. 65)

(5) คดีของอานนท์ที่ได้รับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวที่ศาลอาญา กรุงเทพใต้
#ม็อบแฮร์รี่พอตเตอร์2 เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2564, #ม็อบ18พฤศจิกา บริเวณแยกราชประสงค์ ต่อเนื่องกันที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2563

(6) คดีของปนัสยาที่ได้รับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวที่ศาลอาญา รัชดา
#19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร #2ธันวาไปห้าแยกลาดพร้าว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563

(7) คดีของปนัสยาที่ได้รับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวที่ศาลอาญา กรุงเทพใต้
#แต่งครอปท็อปเดินห้างสยามพารากอน

(8)คดีของปนัสยาที่ได้รับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#อยุธยาจะไม่ทนอีกต่อไป

(9)คดีของภาณุพงศ์ที่ได้รับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวที่ศาลอาญา รัชดา
#19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร, #ม็อบ25พฤศจิกาไปscb เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2563, #2ธันวาไปห้าแยกลาดพร้าว เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2563, ชุมนุมสาดสี-ปาไข่ หน้า ม.พัน 4 รอ. เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2563

(10)คดีของภาณุพงศ์ที่ได้รับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#อยุธยาจะไม่ทนอีกต่อไป

(11)คดีของภาณุพงศ์ที่ได้รับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวที่ศาลอาญา กรุงเทพใต้
#ใครๆก็ใส่ครอปท็อปเดินพารากอน เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2563

(12) คดีของเบนจาที่ได้รับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวที่ศาลอาญา กรุงเทพใต้
คดีอ่านแถลงการณ์หน้าสถานทูตเยอรมนี เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2563, คดีอ่านแถลงการณ์หน้าตึกซิโนไทย

(13) คดีของจตุภัทรที่ได้รับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวที่ศาลอาญา รัชดา
#19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร คดีชุมนุมคณะราษฎรอีสาน เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2563 คดีสาดสีหน้า สน.ทุ่งสองห้อง วันที่ 3 ส.ค. 2564

(14) คดีของจตุภัทรที่ได้รับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวที่ศาลอาญา กรุงเทพใต้
#ม็อบ18พฤศจิกา63 หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


X