บริจาคสนับสนุนเรา/SUPPORT US

ก่อร่างสร้างนิติรัฐ ปกป้องสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมประชาธิปไตย

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ดำเนินการภายใต้มูลนิธิสิทธิเพื่อความยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ดังนี้

 1. ส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองหลักนิติรัฐ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ความยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน
 2. ส่งเสริมการศึกษา วิจัย สร้างองค์ความรู้และความตระหนัก เผยแพร่ หรือฝึกอบรมแก่บุคคลในด้านสังคม กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ความยุติธรรม สิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
 3. ส่งเสริมและคุ้มครองการเข้าถึงความยุติธรรม สิทธิเสรีภาพของประชาชนและสิทธิมนุษยชนตลอดจนสามารถร้องเรียน ดำเนินมาตรการทางกฎหมาย ฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งรับมอบอำนาจดำเนินคดี หรือดำเนินการใดๆ ในทางกฎหมายแทนบุคคลต่างๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
 4. เสนอแนะนโยบายหรือกฎหมาย ในด้านสังคม กระบวนการยุติธรรม ความยุติธรรม สิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
 5. ดำเนินการและร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์
 6. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความเป็นกลางและไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน มีภารกิจหลัก ดังนี้

 1. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน เช่น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการชุมนุม สิทธิในกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น
 2. ดำเนินกิจกรรมติดตาม บันทึก และเผยแพร่สื่อสารข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงสร้างองค์ความรู้และความตระหนักด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน กระบวนการยุติธรรม หลักนิติรัฐ และการส่งเสริมประชาธิปไตย เป็นต้น

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เปิดรับเงินสนับสนุนการทำภารกิจต่างๆ ผ่านสองช่องทาง ตามรายละเอียด ดังนี้

 1. เขียนเช็ค สั่งจ่ายในนาม มูลนิธิสิทธิเพื่อความยุติธรรม ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  สาขาบิ๊กซี ลาดพร้าว 2 ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 800-9-54209-4
 2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ในนามบัญชี: มูลนิธิสิทธิเพื่อความยุติธรรม
  ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี ลาดพร้าว 2
  ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 800-9-54209-4

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน พร้อมออกหลักฐานการรับบริจาคในรูปแบบใบเสร็จรับเงิน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

หลังโอนเงินแล้ว ผู้บริจาคกรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน มาที่อีเมล [email protected] เพื่อให้มูลนิธิสิทธิเพื่อความยุติธรรมออกใบเสร็จรับเงินให้

ทั้งนี้ ***ใบเสร็จรับเงินไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร 02-513-3473

 


Establishing the Rule of Law, Safeguarding the Human Rights, and Reinforcing Democracy

Thai Lawyers for Human Rights (TLHR)
Under Rights for Justice Foundation (RJF)

About Us

Thai Lawyers for Human Rights (TLHR) Under the Management and Administration of the Rights for Justice Foundation (RJF) is operating toward below objectives;

1. To promote, uphold and protect the rule of law, laws and justice process, justice and human rights.

2. To promote an education, research, knowledge building, awareness raising, dissemination or training of individuals on social and legal issues and justice process, justice, human rights and development.

3. To promote and uphold access to justice, freedoms and rights and human rights along with the exercise of the right to complain, litigate public interest cases, or protect and uphold human rights and be authorized as a legal representative, or execute any legal action on behalf of certain persons to serve the RJF’s objectives.

4. To recommend policies or laws concerning social issues, justice process, justice, human rights and development.

5. To implement activities and collaborate with other organizations to serve public interest.

6. To promote the democracy with a constitutional monarchy whilst maintaining its impartiality and refraining from funding or offering assets to particular politicians or political parties.

To support TLHR, please, kindly make your donation by two methods.

1. Donate by cheque : Please, write out to “Rights for Justice Foundation”
Bank of Ayudhaya PCL (Krungsri), Big C Lat Phrao 2 Branch
Account number: 800-9-54209-4

2. Donate by Bank account : Please, transfer to account “Rights for Justice Foundation”
Bank of Ayudhaya PCL (Krungsri), Big C Lat Phrao 2 Branch
Account number: 800-9-54209-4

If you want a donation receipt, please send pay slip with your first name, last name, address, email address and telephone number to TLHR e-mail : [email protected].

Note: ***The receipt cannot be applied for tax deduction.***

For additional information, tel. : +662-513-3473

 

X