รับสมัคร เพื่อนร่วมงานฝ่ายกฎหมาย 1 ตำแหน่ง!

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ก่อตั้งขึ้นภายหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทำรัฐประหารเมื่อ 22 .. 2557 เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวเนื่องกับการรัฐประหาร หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก รวมถึงรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล เพื่อสร้างความตระหนักถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชน

——————————————————————-

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย (Legal Officer)

หน้าที่งาน (Job  Description)
 1. ติดตาม ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูลด้านกฎหมายและสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์
 2. ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย เขียนบทความ แถลงการณ์ และความเห็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสานงานกับหน่วยงานรัฐและองค์กรเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้
 4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และงานให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลสิทธิมนุษยชนต่อสังคม
คุณสมบัติ
 1. จบการศึกษาระดับนิติศาสตร์บัณฑิต
 2. มีความรู้ด้านกฎหมายมหาชน รัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง
 3. มีทักษะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ เขียนบทความ และความเห็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์หรือผลงานด้านการเขียนบทความหรืองานเขียนวิชาการด้านกฎหมายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนางานความเห็นทางกฎหมายที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ได้
 5. สนใจและเห็นคุณค่าในหลักการสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย รวมทั้งติดตามข่าวสารและสถานการณ์การเมืองและสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 6. มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
 7. สามารถรักษาความลับของข้อมูลและมีวิจารณญาณในการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
 8. คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของตนเอง องค์กร แหล่งข้อมูลและข้อมูล
 9. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดหรือทำงานนอกเวลาการทำงานได้
สัญญาการจ้าง
 • เริ่มงาน วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
 • ระยะเวลาตามกำหนดของโครงการ
 • ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน
 • ค่าตอบแทนรายเดือน 25,000 บาทขึ้นไป
 • สามารถเบิกค่าเดินทางในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ตามจริง
 • มีสวัสดิการรักษาพยาบาล ทำฟัน ตรวจสุขภาพประจำปี
วิธีการสมัคร
 1. แนบจดหมายแนะนำตัว พร้อมรายละเอียดประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และตัวอย่างผลงานเขียน ส่งมาทางอีเมล์ [email protected]
 2. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2563
 3. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะได้รับการติดต่อสัมภาษณ์ภายในเดือนมีนาคม 2563
 4. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ภาวิณี ชุมศรี เบอร์ 083-1896598

 

 

X