เลื่อนครั้งที่ 4 คดี We Walk เป็นวันที่ 3 ก.ค. 61

5 มิ.ย. 2561 อัยการจังหวัดธัญบุรีนัด 8 ผู้ต้องหาจากเครือข่าย People Go Network ที่ถูกตั้งข้อหาชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 จากการร่วมกันจัดกิจกรรม “We Walk เดินมิตรภาพ” เพื่อฟังคำสั่งฟ้องคดี แต่เนื่องจากผู้ต้องหาร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดให้สั่งไม่ฟ้องคดี เนื่องจากไม่เป็นประโยชน์สาธารณะ และอัยการสูงสุดยังไม่ส่งความเห็นกลับมา จึงให้เลื่อนฟังคำสั่งออกไปเป็นวันที่ 3 ก.ค. 2561 เวลา 10.30 น. ขณะเดียวกัน ภาคประชาสังคมเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายเพื่อยกเลิกประกาศ/คำสั่งคสช.ตลอดจนคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิของประชาชนอย่างเร่งด่วน

10.30 น. ผู้ถูกกล่าวหา 5 คน ได้แก่ 1. เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ผู้ประสานงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่ กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา 2. อนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3. นิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ 4. สมชาย กระจ่างแสง มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ 5. แสงศิริ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ส่วน นุชนารถ แท่นทอง จำนงค์ หนูพันธ์ จากเครือข่ายสลัม 4 ภาค และอุบล อยู่หว้า ผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรทางเลือก ไม่สามารถเดินทางเข้าพบอัยการจังหวัดธัญบุรีเพื่อฟังคำสั่งฟ้องคดีได้ เนื่องจากติดภารกิจ

อย่างไรก็ตาม อัยการจังหวัดธัญบุรีให้เลื่อนฟังคำสั่งออกไปเป็นวันที่ 3 ก.ค. 2561 เวลา 10.30 น.เนื่องจากยังพิจารณาสำนวนคดีไม่เสร็จสิ้น ประกอบกับทนายความของผู้ต้องหาทั้งแปด ซึ่งยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุด เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2561 แต่อัยการสูงสุดยังไม่มีความเห็นส่งมาถึงอัยการจังหวัดธัญบุรี

“ หนังสือร้องขอความเป็นธรรมที่ยื่นต่ออัยการสูงสุด ใจความว่า การกระทำของผู้ต้องหาทั้ง 8 คน เป็นการใช้เสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ได้รับรองไว้ และขอให้อัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่ฟ้องคดี โดยใช้อำนาจตามมาตรา 21 พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 และระเบียบวว่าด้วยการสั่งคดีอาญาที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อันสําคัญของประเทศ พ.ศ.2554…”

ขณะเดียวกัน วันนี้ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 5 คน และเครือข่ายซึ่งทำงานรณรงค์สิทธิมนุษยชน ได้จัดเสวนาบริเวณด้านหน้าอาคาร สำนักงานอัยการธัญบุรี ในประเด็นผลกระทบของการบังคับใช้ประกาศและคำสั่งของคสช.และคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่มีต่อประชาชน อันเป็นการละเมิดเสรีภาพในการชุมนุมและการรวมกลุ่ม เสรีภาพในการแสดงออก สิทธิในที่ดินทำกิน ตลอดทั้งสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริการสาธารณะ โดยมีนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ จากโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชาชนร่วมอภิปราย และนำเสนอร่างพระราชบัญญัติซึ่งกำลังเปิดให้ประชาชาร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายเพื่อยกเลิกประกาศและคำสั่งของคสช.และคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่มีต่อประชาชนที่มีผลเป็นการละเมิดหรือจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน อย่างน้อยจำนวน 35 ฉบับ ซึ่งรวมถึงคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 ด้วย (รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู https://goo.gl/KgG443 https://ilaw.or.th/10000signX )

คดีนี้ พ.ท.ภูษิต คล้ายหิรัญ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 เป็นผู้แจ้งความดำเนินคดีผู้ต้องหาทั้งแปดคน ฐานฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 ข้อ 12 เรื่องการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป จากการจัดกิจกรรม We Walk เดินมิตรภาพ ในนามเครือข่าย People Go Network เมื่อวันที่ 18 และ 20 ม.ค. 2561

X