เลื่อนไปอีกเดือน นัดฟังคำสั่งอัยการคดี We Walk เดินมิตรภาพ

เลื่อนไปอีกเดือน นัดฟังคำสั่งอัยการคดี We Walk เดินมิตรภาพ

1 พ.ค. 2561 อัยการจังหวัดธัญบุรีนัด  8 ผู้ต้องหาจากเครือข่าย People Go Network ที่ถูกตั้งข้อหาชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 จากการร่วมกันจัดกิจกรรม “We Walk เดินมิตรภาพ” เพื่อฟังคำสั่งฟ้องคดี แต่เนื่องจากผู้ต้องหาร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดให้สั่งไม่ฟ้องคดี เนื่องจากไม่เป็นประโยชน์สาธารณะ และอัยการสูงสุดยังไม่ส่งความเห็นกลับมา จึงให้เลื่อนฟังคำสั่งออกไปเป็นวันที่ 5 มิ.ย. 2561

10.25 น. ผู้ต้องหาทั้ง 8 ราย ได้แก่ 1. เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ผู้ประสานงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่ กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา 2. อนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3. นิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ 4. สมชาย กระจ่างแสง มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ 5. แสงศิริ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ 6. นุชนารถ แท่นทอง เครือข่ายสลัม 4 ภาค 7. อุบล อยู่หว้า ผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรทางเลือก และ 8. จำนงค์ หนูพันธ์ เครือข่ายสลัม 4 ภาค เดินทางเข้าพบอัยการจังหวัดธัญบุรีเพื่อฟังคำสั่งฟ้องคดี

อย่างไรก็ตาม อัยการจังหวัดธัญบุรีให้เลื่อนฟังคำสั่งออกไปเป็นวันที่ 5 มิ.ย. 2561 เนื่องจากทนายความของผู้ต้องหาทั้งแปดได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุด เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2561 แต่อัยการสูงสุดยังไม่มีความเห็นส่งมาถึงอัยการจังหวัดธัญบุรี

หนังสือร้องขอความเป็นธรรมที่ยื่นต่ออัยการสูงสุด ใจความว่า การกระทำของผู้ต้องหาทั้ง 8 คน เป็นการใช้เสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ได้รับรองไว้ และขอให้อัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่ฟ้องคดี โดยใช้อำนาจตามมาตรา 21 พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 และระเบียบวว่าด้วยการสั่งคดีอาญาที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อันสําคัญของประเทศ พ.ศ.2554

คดีนี้ พ.ท.ภูษิต คล้ายหิรัญ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 เป็นผู้แจ้งความดำเนินคดีผู้ต้องหาทั้งแปดคน ฐานฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 ข้อ 12 เรื่องการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป จากการจัดกิจกรรม We Walk เดินมิตรภาพ ในนามเครือข่าย People Go Network เมื่อวันที่ 18 และ 20 ม.ค. 2561

X