ศูนย์ทนายฯ เปิดรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก่อตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร 2557 ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวเนื่องกับการรัฐประหารต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังทำงานเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในประเด็นด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับ ให้เป็นไปตามนโยบายด้านบัญชีการเงิน
 2. บันทึกบัญชีการรับเงิน-การจ่ายเงินในสมุดรายวันและใบสำคัญต่างๆ
 3. จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งภงด.3, ภงด.53, ภงด. 55 และภงด. 50
 4. บันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชีสำเร็จรูป Quickbook
 5. ตรวจนับวงเงินสดย่อยของเจ้าหน้าที่การเงิน
 6. จัดทำงบพิสูจน์ยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Reconciliation Statement)
 7. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน บัญชีแยกประเภท และสรุปยอดเงินสำรอง ให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน
 8. จัดทำรายงานการเงินตามระยะเวลา และงบการเงินประจำเดือน ของแต่ละโครงการภายใต้มูลนิธิ
 9. จัดทำงบการเงินรวมของมูลนิธิฯ
 10. ตรวจสอบและจัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวรและตรวจนับสินทรัพย์ถาวรสำนักงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ธุรการและสำนักงาน
 11. จัดเตรียมเอกสารและรายงานต่างๆ เพื่อส่งตรวจสอบบัญชี
 12. ประสานงานกับ Outsource ในการนำส่งภาษี ประกันสังคม และการทำเบิก-จ่าย

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาขั้นต่ำในระดับปวส. สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีอย่างน้อย 1 ปี หากมีประสบการณ์ทำบัญชีในมูลนิธิ และ/หรือสมาคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีความเชี่ยวชาญในการทำ EXCEL และ  Microsoft Office
 4. มีความยืดหยุ่นในการทำงาน และตอบสนองต่อสถานการณ์เร่งด่วนภายใต้ภาวะที่กดดันได้
 5. มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทำงานได้ภายใต้สภาวะกดดัน
 6. มีความซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ และ สามารถรักษาความลับของข้อมูลและมีวิจารณญาณในการเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของตนเอง องค์กร แหล่งข้อมูลและข้อมูลเป็นหลัก
 7. มีประสบการณ์ในการทำงานระบบบัญชี หากมีประสบการณ์ในการทำ Quickbook จักได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. สนใจและเห็นคุณค่าในหลักการสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย
 9. หากมีทักษะการสื่อสาร อ่าน เขียน แปล ภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สัญญาการจ้าง

 • ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน
 • สามารถเบิกค่าเดินทางในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ตามจริง
 • มีสวัสดิการรักษาพยาบาล ทำฟัน ตรวจสุขภาพประจำปี

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนถือว่าพนักงานทุกท่านเป็นองค์ประกอบที่มีคุณค่าในการขับเคลื่อนศูนย์ทนายความในการเจริญเติบโต ดังนั้นศูนย์ทนายความส่งเสริมวัฒนธรรมมูลนิธิที่ให้พนักงานทุกท่านมีส่วนร่วมในการทำงาน และส่งเสริมความเท่าเทียม และความหลากหลายในสถานที่ทำงาน เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพทางกายและจิตใจที่ดี มีความสุขในการทำงาน และช่วยสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพให้กับทีมและผลักดันให้ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้บรรลุเป้าหมายในพันธกิจ และวิสัยทัศน์ในการก่อสร้างนิติรัฐในประเทศไทย

วิธีการสมัคร

1.กรอกใบสมัคร พร้อมแนบจดหมายแนะนำตัว พร้อมรายละเอียดประวัติการศึกษา/การทำงานได้ที่นี่ คลิกที่นี่

2. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2566

3.หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ [email protected]

X