ศูนย์ทนายฯ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสื่อสารรณรงค์และงานข้อมูลระหว่างประเทศ

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก่อตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร 2557 ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยมีมูลเหตุทางการเมืองนับตั้งแต่หลังรัฐประหารต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังทำงานเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในประเด็นด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

ความรับผิดชอบหลัก

 1. ติดตามสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน และความเคลื่อนไหวทางการเมืองของประเทศไทย
 2. ติดตามและรวบรวมเอกสาร คำแถลง และเอกสารที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ องค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศรัฐบาลต่างประเทศและสื่อเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
 3. จัดทำรายงานข้อมูลอัพเดตสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจำเดือน  ค้นหาวิจัยข้อมูล สังเกตการณ์คดีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และลงพื้นที่เพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนรายเดือนสำหรับการเผยแพร่สู่สาธารณะ
 4. เขียนรายงานสรุป บันทึกย่อ บทสรุป แถลงการณ์ เอกสารและสื่อเกี่ยวกับสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน และเผยแพร่ไปยังผู้มีบทบาทสำคัญและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลส่งทางอีเมล ทเผยแพร่ทางเว็บไซต์และช่องทางการสื่อสารออนไลน์ของศูนย์ทนายความฯ (Website, Facebook, Twitter) และออฟไลน์
 5. ทำงานสนับสนุนการบันทึกและรวบรวมข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อขับเคลื่อนประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเชิงนโยบายในประเทศไทย
 6. แปลและร่างรายงานภาษาอังกฤษและเอกสารที่จำเป็นเป็นภาษาไทยและอังกฤษ
 7. ประสานงานและสนับสนันการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดการฝึกอบรมนักศึกษาฝึกงาน การดูแลและอัพเดทฐานข้อมูลของผู้ติดต่อ การพิมพ์และการเผยแพร่เอกสาร การจัดบรรยายสรุปทางการทูต
 8. ร่างและเขียนคำร้องเรียน (communications)  คำร้องเรียนอุทธรณ์เร่งด่วน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขอแบบฟอร์มยินยอมของเหยื่อหรือผู้ที่อาจถูกละเมิดสิทธิ เพื่อส่งเรื่องไปยังกระบวนการพิเศษของ UN (ผู้รายงานพิเศษ/ คณะทำงาน) และหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน
  • รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ร่างคำร้องหรือเอกสารจากข้อมูลที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนติดตามและรวบรวม และตามกรอบกฎหมายและประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกรณี  ติดต่อเหยื่อหรือผู้ที่อาจถูกละเมิดสิทธิหรือตัวแทนเพื่อขอความยินยอมในการส่งเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิไปยังกระบวนการของสหประชาชาติ
  • ติดตามตรวจสอบความคืบหน้าการร้องเรียนการละเมิดสิทธิและคำตอบหรือการสื่อสารโดยรัฐที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยจากฐานข้อมูลของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN OHCHR) ความคิดเห็นของคณะทำงานสหประชาติ UN เรื่องการจับกุมและควบคุมตัวโดยมิชอบ คณะทำงานสหประชาชาติเกี่ยวกับการหายตัวไปโดยถูกบังคับและอื่นๆ สรุปเนื้อหาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเพื่อขับเคลื่อนประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเชิงนโยบายในประเทศไทย
  • ติดตามผลการตอบกลับหรือการสื่อสารของรัฐไทยต่อผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติ
 9. ร่างและพัฒนารายงานและเอกสารเพื่อมีส่วนร่วมกับกลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติและหน่วยงานตามสนธิสัญญาของสหประชาชาติ รวมถึงการส่งรายงานหรือคำร้องเรียน การบรรยายสรุปสถานการณ์ทำเอกสารสรุปข้อเท็จจริงหรือบทสรุปกรณี และเอกสารสนับสนุน ประสานงานและสานความร่วมมือ กับองค์กรหรือกลุ่มที่เป็นพันธมิตรในการทำงาน ทั้ง ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติในการผลักดันและสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิในไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 10. ร่างและพัฒนาเอกสารและเอกสารประกอบการบรรยายสรุปแก่นักการทูต ตัวแทนสถานทูต หน่วยงานของสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศ
 11. เป็นตัวแทนของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนในการบรรยายสรุปแก่นักการทูตและประชาคมระหว่างประเทศ และในการประชุมกับองค์กรพัฒนาเอกชน ผู้แทนรัฐบาล สื่อ และผู้บริจาคสนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์ทนายความฯ

คุณสมบัติหลัก

 1. ปริญญาตรี นิติศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 2. ประสบการณ์ในการทำงาน 1-2 ปี ในงานที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และหลักนิติธรรม และมีความรู้ ความเข้าใจเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐาน กลไก และแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
 3. มีความรู้ ความเข้าใจบริบทด้านสิทธิมนุษยชน การเมือง สังคมและเศรษฐกิจในประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วโลก
 4. ความสามารถในการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูลขับเคลื่อนประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเชิงนโยบาย
 5. ทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและอังกฤษทั้งในด้านการเขียนและการพูด
 6. ความสามารถในการทำงานหลายอย่าง แก้ปัญหา และทำงานในทีมที่มีความหลากหลาย
 7. ความสามารถในการทำงานภายใต้ความกดดันและทันกำหนดเวลาของทีม
 8. มีความรับผิดชอบสูงในการทำงานให้เสร็จทันเวลา
 9. มีความสามารถในการทำงานชั่วโมงที่ยืดหยุ่นและตอบสนองต่อสถานการณ์เร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 10. สามารถรักษาความลับของข้อมูล คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของตนเอง องค์กร แหล่งข้อมูล
 11. สนใจและเห็นคุณค่าในหลักการสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย รวมทั้งติดตามข่าวสารและสถานการณ์การเมืองและสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

สัญญาการจ้าง

 • ระยะเวลาตามกำหนดของโครงการ
 • ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน
 • 15 วันหยุดประจำปี
 • โปรแกรมสุขภาวะองค์รวมสำหรับพนักงาน – ยิม และเงินสนับสนุนสุขภาวะองค์รวม
 • สวัสดิการรักษาพยาบาล ทำฟัน ประกันชีวิต กองทุนเลี้ยงชีพ
 • สามารถเบิกค่าเดินทางในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ตามจริง

วิธีการสมัครงาน

 1. แนบจดหมายแนะนำตัว พร้อมรายละเอียดประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ส่งมาทางสมัครงานกับเรา  ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565.
 2. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ [email protected]
X