UN ส่งความเห็นคดีเจ้าสาวหมาป่า ถือเป็นการควบคุมตัวโดยพลการ เรียกร้องให้การปล่อยตัวทันที

UN ส่งความเห็นคดีเจ้าสาวหมาป่า ถือเป็นการควบคุมตัวโดยพลการ เรียกร้องให้การปล่อยตัวทันที

UN ส่งความเห็นคดีเจ้าสาวหมาป่า ถือเป็นการควบคุมตัวโดยพลการ เรียกร้องให้การปล่อยตัวทันที

18 กุมภาพันธ์ 2558 เพียง 5  วันก่อนศาลพิพากษา คดีเจ้าสาวหมาป่า องค์การสหประชาชาติ ส่งความเห็นของ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ คณะทำงานว่าด้วยการควบคุมตัวโดยพลการ ให้กับทนายความในคดีเจ้าสาวหมาป่า โดยมีความเห็นโดยสรุปว่า

1. คณะทำงานฯ ส่งข้อมูลในคดีนี้ที่ได้รับจากผู้ร้อง ให้กับรัฐบาลไทย เมื่อวันที 17 กันยายน 2557 เพื่อให้รัฐบาลไทยส่งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันและคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ใช้ควบคุมตัวในคดีนี้ แต่รัฐบาลไม่ตอบข้อมูลตามที่ร้องขอ คณะทำงานฯ จึงถือข้อมูลตามที่ผู้ร้องให้รายละเอียด

2. คณะทำงานย้ำว่า การแสดงออกซึ่งความเห็น ทั้งที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เป็นสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองตามข้อ 19 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และข้อ 19 ย่อหน้า 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

3. ในกรณีที่มีการควบคุมตัวใดๆ ต้องควบคุมเท่าที่จำเป็น ในระยะเวลาที่สั้นที่สุดและมีมาตรการให้ประกันตัว

4. การแสดงละคร ถือเป็นการแสดงออกโดยสงบและสันติ ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามข้อ 19 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง การควบคุมตัวจากเหตุดังกล่าว จึงถือเป็นการกระทำที่ขัดกับกติการระหว่างประเทศ อีกทั้งการไม่ให้ประกันตัว ในคดี 112 ด้วยเหตุว่า “เกรงจะหลบหนี” ถือว่า ศาลไทยมีการปฏิเสธไม่ให้ประกันตัวอย่างเป็นระบบ ซึ่งขัดกับกติการะหว่างประเทศเช่นเดียวกัน

ข้อสรุป

1. การจำกัดอิสรภาพในคดีนี้ถือเป็นการถือเป็นการละเมิดข้อ 9 และ19 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และข้อ 9 ย่อหน้า 3 และ 19 ย่อหน้า 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยมีลักษณะเป็นการควบคุมตัวโดยพลการ

2. คณะทำงานร้องขอให้รัฐบาลไทยดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อเยียวยาสภาพที่เกิดขึ้นโดยไม่ชักช้า และแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรฐานและหลักการตามที่กำหนดไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

3. คณะทำงานเห็นว่า เมื่อพิจารณาจากพฤติการณ์ต่าง ๆ ของกรณีนี้ การเยียวยาซึ่งยังไม่เพียงพออาจหมายถึงการปล่อยตัวโดยทันที และสนับสนุนให้เขามีสิทธิที่จะบังคับให้มีการเยียวยา ทั้งนี้ตามข้อ 9 ย่อหน้า 5 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

[รับรองเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557]

สำหรับผู้ที่สนใจอ่านความเห็นฉบับเต็ม สามารถ Download ได้ที่

opinion 2014 41 thailand (saraiyaem) Thai (ความเห็นฉบับภาษาไทย – คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)

opinion 2014 41 thailand (saraiyaem) (ความเห็นฉบับภาษาอังกฤษ)

15051104302_d836f1db08_z

(ภาพจากประชาไท)

X