สรุปคำร้องขอปล่อยตัวจากการคุมตัวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ของบุคคลทั้ง 4 ที่ถูกทหารคุมตัวไป มทบ. 11 วานนี้

สรุปคำร้องขอปล่อยตัวจากการคุมตัวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ของบุคคลทั้ง 4 ที่ถูกทหารคุมตัวไป มทบ. 11 วานนี้

เช้าวันนี้ญาติของผู้ถูกทหารควบคุมตัวทั้ง 4 คนเมื่อเช้าวานนี้พร้อมทนายความ เดินทางเข้ายื่นคำร้องขอปล่อยตัวจากการควบคุมตัวโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ที่ศาลอาญารัชดา

28 เม.ย.2559 เวลา 11.00 น. ญาติของผู้ที่ถูกทหารควบคุมตัวไปจากบ้านพักเมื่อช่วงเช้าวานนี้ได้แก่ นพเก้า คงสุวรรณ ศุภชัย สายบุตร วรารัตน์ เหม็งประมูล(สงวนชื่อนามสกุลจริง) และหฤษฏ์ มหาทน เดินทางไปที่ศาลอาญาพร้อมทนายความของศูนย์ทนายความฯ เพื่อยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ปล่อยตัวทั้ง 4 คนเนื่องจากเห็นว่าเป็นการควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 90

จนกระทั่งเวลา 13.30 น. ญาติและทนายความยังคงรอศาลพิจารณาว่าคำร้องดังกล่าวมีมูลหรือไม่ ซึ่งหากศาลเห็นว่ามีมูลจึงจะมีการไต่สวนโดยจะต้องเรียกตัวของผู้ที่ถูกควบคุมตัวมาแสดงตัวต่อศาล

คำร้องที่ญาติของทั้ง 4 ยื่นต่อศาลสรุปได้ว่าพฤติการณ์ที่เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวบุคคลทั้ง 4 โดยไม่มีการแจ้งเหตุการควบคุมตัว ไม่แจ้งข้อกล่าวหา ไม่แสดงหมายจับ และไม่มีการแสดงหมายค้น(รายละเอียดของพฤติการณ์การควบคุมตัวดู ที่นี่ ) และญาติของนพเก้า ศุภชัย ได้เดินทางไปขอเข้าเยี่ยมที่ มทบ.11 กลับได้รับการปฏิเสธไม่ให้เข้าเยี่ยม

จากพฤติการณ์การควบคุมตัวบุคคลทั้ง 4 ดังกล่าวเป็นการควบคุมตัวและคุมขังที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการควบคุมตัวโดยไม่มีหมายจับและหมายขังของศาล อีกทั้งไม่ได้แจ้งเหตุแห่งการควบคุมตัวว่าควบคุมตัวไปด้วยเหตุใด อันเป็นการควบคุมตัวตามอำเภอใจของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ พฤติการณ์ของการควบคุมตัวที่ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ทหารหลายนายพร้อมอาวุธ และใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ อีกทั้ง เมื่อผู้ร้องไปติดต่อขอเยี่ยมผู้ที่ถูกควบคุมตัว เจ้าหน้าที่ก็ไม่อนุญาตให้ผู้ร้องพบ ทั้งที่ผู้ถูกควบคุมตัวมีสิทธิที่จะได้พบและติดต่อญาตินับตั้งแต่โอกาสแรกของการควบคุมตัว มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาล มีสิทธิพบ ปรึกษา และมีทนายความร่วมอยู่ด้วยในระหว่างการสอบถามของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิที่ได้รับรองตามหลักสิทธิมนุษยชนระหว่างเทศ และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 4 ที่รับรองสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เอาไว้

ผู้ร้องจึงร้องขอให้ปล่อยตัวบุคคลทั้ง 4 จากการคุมขังอันมิชอบด้วยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 90 เป็นหลักประกันการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชน สอดคล้องกับหลักการ หลักกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพโดยไม่ชอบโดยศาล หลักการดังกล่าวถูกกำหนดไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 9 มีสาระสำคัญคือ บุคคลใดหากการควบคุมไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ให้ศาลมีคำสั่งปล่อยตัวไป

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 90 เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าเมื่อได้รับคำร้องขอให้ปล่อยตัวจากกรณีการคุมขังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ให้ศาลมีหน้าที่ต้องดำเนินการไต่สวนฝ่ายเดียวโดยด่วนว่าคำร้องมีมูลหรือไม่ หากมีมูลให้ศาลเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมตัวนำผู้ควบคุมตัวมาปรากฏต่อศาลโดยพลัน และหากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมตัวแสดงให้ศาลเห็นไม่ได้ว่าการคุมขังนั้นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลสั่งให้ปล่อยตัวทันที

ด้วยเหตุผล ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้ร้องขอให้ศาลได้มีคำสั่งไต่สวนคำร้องของผู้ร้องทั้ง 4 และมีคำสั่งเรียกผู้บัญชาการของมณฑลทหารบกที่ 11 หรือเจ้าหน้าที่สังกัดเดียวกัน ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตัวทั้ง 4 คน มาไต่สวนโดยพลัน โดยให้เจ้าหน้าที่นำตัวบุคคลทั้ง 4 มาปรากฏตัวต่อศาล และขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยตัวทั้ง 4 คน จากการควบคุมตัวที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ประมวลสถานการณ์และความเห็นศูนย์ทนายต่อกรณีทหารควบคุมตัวบุคคล 8 ราย โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

องค์กรสิทธิออกแถลงการณ์ให้ยุติการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลโดยอำเภอใจ

X