รับสมัครเพื่อนร่วมงาน 6 อัตรา

ตำแหน่งผู้บริหารสัญญาทุนโครงการ (Grant Manager)


หน้าที่งาน (Job Description)

 1. จัดทำโครงการ แผนกิจกรรม แผนงบประมาณ เขียนข้อเสนอ proposal และหาแหล่งทุนเพื่อขอทุนสนับสนุนโครงการและกิจกรรมของมูลนิธิสิทธิเพื่อความยุติธรรม
 2. ร่วมพัฒนาแนวทาง ยุทธศาสตร์ และแผนการทำงานร่วมกับหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ศูนย์ทนายความฯ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมูลนิธิสิทธิเพื่อความยุติธรรม
 3. จัดทำรายงานกิจกรรมโครงการและรายงานการเงินตามรูปแบบสัญญาทุน (narrative and financial reporting) และส่งรายงานดังกล่าวต่อแหล่งทุนต่างๆ ตามระยะเวลาที่ระบุตามสัญญาทุน
 4. ดูแลและรับผิดชอบการบริหารการเงินให้อยู่ภายใต้กรอบงบประมาณและเงื่อนไขของแหล่งทุน
 5. ติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งทุน องค์กรเครือข่ายกฎหมายสิทธิมนุษยชน และภาคประชาสังคมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงภาคเอกชน และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนภารกิจและงานของมูลนิธิสิทธิเพื่อความยุติธรรม
 6. ติดตาม ประเมินผล และรับผิดชอบดูแลภาพรวมการทำงานขององค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 7. สนับสนุนและช่วยเหลือบุคลากร ทีมงาน อาสาสมัคร และดำเนินการจัดการองค์กรให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายและตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 2. มีประสบการณ์บริหารโครงการ เขียนโครงการและประสานงานกับแหล่งทุนต่างๆ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 3. มีความรู้และประสบการณ์การจัดการ ประสานงาน และดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน กรอบเวลาและงบประมาณ
 4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการวางแผนระดมทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิฯและกิจกรรมต่างๆ
 5. มีทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษดีถึงดีมาก ทั้งการเขียนและสื่อสาร รวมถึงการนำเสนอและพูดต่อสาธารณะ
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะการทำงานเชิงเครือข่ายและประสานงานกับองค์กรภายนอก
 7. สามารถเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นครั้งคราว
 8. มีทัศนคติและความสนใจที่จะส่งเสริมและเคารพสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และหลักนิติรัฐ

หากมีคุณสมบัติเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 1. มีประสบการณ์ทำงานให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย หรืองานที่เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในไทย
 2. มีประสบการณ์ทำงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากอียู และ/หรือองค์กรระหว่างประเทศ
 3. มีประสบการณ์ด้านงานบริหารจัดการ

ระยะเวลาและค่าตอบแทน

 • เงินเดือน 38,000 – 45,000 บาท ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
 • สัญญาทำงานตามระยะเวลาโครงการ (ทดลองงาน 90 วัน)
 • มีประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

วิธีการสมัคร

ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติโดยย่อ พร้อมบุคคลอ้างอิง 2 คน และจดหมายสมัครงาน เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมตัวอย่าง งานเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ยังไม่มีการแก้ไขโดยผู้อื่น (ถ้ามี) รวมทั้งเอกสารประวัติการศึกษา ส่งทางอีเมล์ที่ [email protected]  หรือไปรษณีย์ส่ง มูลนิธิสิทธิเพื่อความยุติธรรม 66/4 ซอยลาดพร้าว 16 ถนนลาดพร้าว 16 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ตำแแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปี  3 อัตรา
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ขึ้นไป 1 อัตรา

หน้าที่งาน (Job  Description)

 1. ติดตามสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ในประเด็นการทำงานของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
 2. รวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น ผ่านการสัมภาษณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ประสานงานกับอาสาสมัครในพื้นที่ รวบรวมจากเว็บไซต์ ข่าวและแหล่งข้อมูลต่างๆ
 3. ผลิตและเผยแพร่การทำงานและข้อมูลของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การเขียนข่าว ถ่ายภาพหรือวีดิโอ และนำเสนอผ่านโซเชียล มีเดีย เว็บไซต์และสื่อต่างๆ เพื่อให้เกิดกระแสการรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชน ในประเด็นการทำงานของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน 
 4. บันทึกข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อจัดทำข้อมูลสถานการณ์การละเมิดสิทธิในประเทศไทย
 5. ส่งรายงานการบันทึกข้อมูลและข้อมูลแก่องค์กรตามกำหนดระยะเวลา
 6. ประสานงานกับองค์กรเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่าย

คุณสมบัติ

 1. มีทักษะการเขียนงานข่าวและงานสื่อสาร
 2. มีทักษะในการรวบรวมข้อมูล บันทึกข้อเท็จจริงและเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สามารถรักษาความลับของข้อมูล คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของตนเอง องค์กร แหล่งข้อมูลและข้อมูล รวมถึงมีวิจารณญาณในการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
 4. สามารถทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่น พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง-เปิดรับวิธีการทำงานใหม่ๆ มีความคล่องตัวในการทำงานสูง
 5. มีความรอบคอบในการทำงาน ช่างสังเกต คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของตนเอง องค์กร แหล่งข้อมูลและข้อมูล
 6. สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถสื่อสารประสานงานกับผู้ได้รับผลกระทบ และองค์กรเครือข่ายต่างๆได้
 7. สามารถถ่ายภาพได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. มีทัศนคติและความสนใจที่จะส่งเสริมและเคารพสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และหลักนิติรัฐ 

สัญญาการจ้าง

 •  ระยะเวลาหนึ่งปี (ระยะเวลาทดลองงานสามเดือน)
 • ค่าตอบแทนรายเดือน 18,000 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน)
 • มีประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันสังคม

วิธีการสมัคร

 1. ล็อกอินการใช้งาน Gmail และกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มการสมัครงานได้ที่ bit.ly/DocTeamRecruit20
 2. แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว (CV) และตัวอย่างผลงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสิทธิมนุษยชน สถานการณ์ทางการเมือง หรือกระบวนการยุติธรรม ในแบบฟอร์มการรับสมัคร

เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 24 มกราคม 2564  ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับภายในเดือนมกราคม 2564 เพื่อทำการพิจารณาสัมภาษณ์ต่อไป

ตำแหน่งกราฟฟิกดีไซน์เนอร์ (Visual Designer) จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่งาน (Job  Description) 

 1. ออกแบบงานด้านภาพและกราฟฟิกในการสื่อสารของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้อย่างน่าสนใจ และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
 2. ออกแบบ ให้ความเห็น และพัฒนางานด้านภาพ-ศิลปกรรมในพื้นที่ออนไลน์ของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน 
 3. จัดทำอินโฟกราฟฟิก (Infographic) รายงานข้อมูลต่างๆ ของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้อย่างน่าสนใจ 

คุณสมบัติ

 1. ประสบการณ์การทำงานด้านกราฟฟิก 1 – 2 ปี ขึ้นไป
 2. สามารถใช้โปรแกรม Adobe (Photoshop, Illustrator และ InDesign) ได้อย่างคล่องแคล่วและสามารถผลิตเนื้อหาด้านภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สามารถถ่ายทอดข้อมูลที่มีความซับซ้อนออกมาเป็นภาพที่สามารถเข้าใจได้ง่าย
 4. สามารถมองเห็นภาพรวมในการออกแบบงานสื่อสาร และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบ
 5. มีความรู้พื้นฐานในสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทย และมีความรู้พื้นฐานในประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน
 6. มีทัศนคติและความสนใจที่จะส่งเสริมและเคารพสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และหลักนิติรัฐ
 7. สามารถทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่น เนื่องจากอาจมีประเด็นที่ต้องสื่อสารตามสถานการณ์  
 8. สามารถรักษาความลับของข้อมูล คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของตนเอง องค์กร แหล่งข้อมูลและข้อมูล รวมถึงมีวิจารณญาณในการเผยแพร่ต่อสาธารณะ

สัญญาการจ้าง

 • ระยะเวลาหนึ่งปี (ระยะเวลาทดลองงานสามเดือน)   
 • ค่าตอบแทนรายเดือน 18,000 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน)
 • มีประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันสังคม

วิธีการสมัคร

 1. ล็อกอินการใช้งาน Gmail และกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มการสมัครงานได้ที่ bit.ly/VisDes20
 2. แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว (CV) และตัวอย่างผลงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสิทธิมนุษยชน สถานการณ์ทางการเมือง หรือกระบวนการยุติธรรม ในแบบฟอร์มการรับสมัคร


เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 24 มกราคม 2564  ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับภายในเดือนมกราคม 2564 เพื่อทำการพิจารณาสัมภาษณ์ต่อไป

X