ช่องทางบริจาค

ก่อร่างสร้างนิติรัฐ ปกป้องสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมประชาธิปไตย

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ดำเนินการภายใต้มูลนิธิสิทธิเพื่อความยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ดังนี้

  1. ส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองหลักนิติรัฐ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ความยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน
  2. ส่งเสริมการศึกษา วิจัย สร้างองค์ความรู้และความตระหนัก เผยแพร่ หรือฝึกอบรมแก่บุคคลในด้านสังคม กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ความยุติธรรม สิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
  3. ส่งเสริมและคุ้มครองการเข้าถึงความยุติธรรม สิทธิเสรีภาพของประชาชนและสิทธิมนุษยชนตลอดจนสามารถร้องเรียน ดำเนินมาตรการทางกฎหมาย ฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งรับมอบอำนาจดำเนินคดี หรือดำเนินการใดๆ ในทางกฎหมายแทนบุคคลต่างๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
  4. เสนอแนะนโยบายหรือกฎหมาย ในด้านสังคม กระบวนการยุติธรรม ความยุติธรรม สิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
  5. ดำเนินการและร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์
  6. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความเป็นกลางและไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน มีภารกิจหลัก ดังนี้

  1. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน เช่น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการชุมนุม สิทธิในกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น
  2. ดำเนินกิจกรรมติดตาม บันทึก และเผยแพร่สื่อสารข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงสร้างองค์ความรู้และความตระหนักด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน กระบวนการยุติธรรม หลักนิติรัฐ และการส่งเสริมประชาธิปไตย เป็นต้น

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เปิดรับเงินสนับสนุนการทำภารกิจต่างๆ ผ่านสองช่องทาง ตามรายละเอียด ดังนี้

  1. เขียนเช็ค สั่งจ่ายในนาม มูลนิธิสิทธิเพื่อความยุติธรรม ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี ลาดพร้าว 2 ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 800-9-54209-4
  2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ในนามบัญชี: มูลนิธิสิทธิเพื่อความยุติธรรม ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี ลาดพร้าว 2 ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 800-9-54209-4

หลังโอนเงินแล้ว ผู้บริจาคกรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน มาที่อีเมล [email protected] เพื่อให้มูลนิธิสิทธิเพื่อความยุติธรรมออกใบเสร็จรับเงินให้

ทั้งนี้ ใบเสร็จรับเงินไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
โทร 02-513-3473
Facebook https://facebook.com/tlhrsupporters/

X