พฤษภาคม, 2019

21พ.ค.9:00 amรังสิมันต์ โรม ไม่พิมพ์ลายนิ้วมือ หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดํา 1772/2561

รายละเอียด

จําเลยปฏิเสธการพิมพ์ลายนิ้วมือตามคําสั่งของพนักงานสอบสวน

หมายเลขคดี

คดีหมายเลขดํา 1772/2561

ข้อหา

ประกาศคณะปฏิรูปการ ปกครองในระบอบประ ชาธิปไตยอันมีพระมหา กษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 25

นัดหมาย

นัดพร้อมเพื่อฟังคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. ศาลแขวงปทุมวัน

เวลา

(อังคาร) 9:00 am

สถานที่

ศาลแขวงปทุมวัน

แขวง มหาพฤฒาราม, 404 Rama IV Rd, Maha Phruttharam, Bang Rak, Bangkok 10500

X