Never Again : หยุด ย่ำ ซ้ำ เดิน

การรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และการควบคุมอำนาจที่เกิดขึ้นตามมานานกว่า 5 ปี โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นับเป็นการรัฐประหารที่คณะรัฐประหารครองอำนาจยาวนานที่สุดเป็นลำดับที่ 2 ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย

ในช่วงเวลากว่าครึ่งทศวรรษนี้ คณะรัฐประหารกล่าวอ้างเรื่องการดำเนินการต่างๆ เพื่อสร้าง “ความสงบเรียบร้อย”ทำให้บ้านเมืองปราศจากความวุ่นวายขัดแย้งกันทางการเมืองและสร้างความปรองดองระหว่างฝ่ายต่างๆ หากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแท้จริงแล้ว คือ “ความสงบราบคาบ” ที่สังคมถูกคณะรัฐประหารใช้อำนาจลักษณะต่างๆ กดกักการแสดงออก การแสดงความคิดเห็น ของฝ่ายที่คิดเห็นแตกต่าง หรือผู้คนที่คัดค้านต่อต้านเอาไว้

การรัฐประหารครั้งนี้ยังได้สร้างผลพวง ผลกระทบและบาดแผล ต่อสังคมในระยะยาวจากนี้ออกไปในอนาคต แม้คณะรัฐประหารชุดนี้จะไม่ได้ดำรงอยู่ต่อไปแล้วก็ตาม ถ้าหากไม่มีการชำระสะสาง ลบล้างผลพวง เยียวยาแก้ไข หรือเรียนรู้เปลี่ยนแปลง การใช้อำนาจลักษณะนี้อาจหวนกลับมาเหยียบย่ำสิทธิเสรีภาพของประชาชนซ้ำเดิมอีกครั้งเมื่อใดก็ได้ หากโอกาสเอื้ออำนวย

นิทรรศการ “Never Again: หยุด ย่ำ ซ้ำ เดิน” โดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้รวบรวมและจัดแสดงบางส่วนของข้าวของ ภาพถ่าย ข้อความ เรื่องราว ว่าด้วยการละเมิดสิทธิมนุษยชน การต่อต้านขัดขืน การเคลื่อนไหว พร้อมทั้งนำเสนอข้อเสนอการจัดการผลพวงบางส่วนที่เกิดขึ้นจากการรัฐประหารครั้งนี้

ข้าวของและเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นทั้ง “พยานหลักฐาน” ของการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยคณะรัฐประหาร พร้อมกันไปกับ “ร่องรอย” ของการพยายามต่อสู้ดิ้นรนในการไม่ยอมรับอำนาจอันไม่ชอบธรรมเหล่านั้น ด้วยความหวังว่าข้าวของและเรื่องราวจะพอช่วยย้ำเตือนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ผ่านมา และเริ่มต้นส่งเสียงตะโกนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นซ้ำๆ พร้อมกับเปิดโอกาสในการร่วมเรียนรู้และแสวงหาหนทางเดินฝ่ามันออกไปด้วยกัน

นิทรรศการนี้มีจัดขึ้นขึ้นสองครั้ง

ครั้งแรก 10-16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-17.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์) ชั้น 2 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ครั้งที่สอง 1-23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 – 22.00 น.(ร้านหยุดวันจันทร์)สถานที่ WTF Gallery and Café ซอยสุขุมวิท 51 กรุงเทพมหานคร

X