เมษายน, 2019

This is a repeating event

24เม.ย.10:00 amฟ้องเพิกถอนคำสั่งตั้ง เรือนจำชั่วคราว มณฑลทหารบกที่ 11 หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดำที่ 2132/2558

more

รายละเอียด

กระทรวงยุติธรรม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ออกคำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 314/2558
เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรี ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวัน
ที่ 11 กันยายน 2558 เล่ม 132 ตอนพิเศษ 215 ง หน้า 7 ให้เป็นสถานที่คุมขังผู้ต้องขังในคดีความผิด
เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐและคดีอื่นที่เกี่ยวเนื่องนายพันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ ฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง
ว่าคำสั่งกระทรวงยุติธรรมดังกล่าวมีข้อความที่มีความหมายไม่แน่นอน ชัดเจนเพียงพอให้เข้าใจได้
ขัดต่อหลักทั่วไปของกฎหมายปกครอง และขัดต่อพ.ร.บ.วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
มาตรา 34

หมายเลขคดี

คดีหมายเลขดำที่ 2132/2558

ข้อหา

ฟ้องเพิกถอนกฎ

นัดหมาย

นัดพิจารณาคดีครั้งแรกและนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 24 และวันที่ 26 เมษายน 2562
เวลา 10.00 น. ศาลปกครองกลาง

เวลา

(พุธ) 10:00 am

สถานที่

ศาลปกครองกลาง

X