ธันวาคม, 2020

02ธ.ค.9:00 am11:00 amคดีอีสาน บ่ย้านเด้อ

more

รายละเอียด

เมื่อวันที่  23 กรกฎาคม 2563 ได้มีผู้จัดกิจกรรมชุมนุม “อีสานบ่ย้านเด้อ” ที่บริเวณสวนรัชดานุสรณ์ เทศบาลนครขอนแก่น โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเปิดเวทีสาธารณะและจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เพื่อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ 1. เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก 2. ยุบสภา และ 3. แก้ไขรัฐธรรมนูญ

ข้อหา

ร่วมกันจัดกิจกรรมซึ่งให้มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมกัน หรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันง่าย ชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ในสถานที่แออัด หรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค กระทำการหรือดำเนินการใดๆ ซึ่งอาจก่อสภาวะไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่อหรือโรคระบาดแพร่ออกไป ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ข้อ 12

นัดหมาย

นัดสอบคำให้การและตรวจพยานหลักฐานวันที่ 2 ธันวาคม 2563

เวลา

(พุธ) 9:00 am - 11:00 am

X