ตุลาคม, 2020

09ต.ค.10:00 am12:00 pmคดีอีสาน บ่ย้านเด้อ หมายเลขคดี: ชั้นอัยการ

more

รายละเอียด

เมื่อวันที่  23 กรกฎาคม 2563 ได้มีผู้จัดกิจกรรมชุมนุม “อีสานบ่ย้านเด้อ” ที่บริเวณสวนรัชดานุสรณ์ เทศบาลนครขอนแก่น โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเปิดเวทีสาธารณะและจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เพื่อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ 1. เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก 2. ยุบสภา และ 3. แก้ไขรัฐธรรมนูญ

หมายเลขคดี

ชั้นอัยการ

ข้อหา

ร่วมกันจัดกิจกรรมซึ่งให้มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมกัน หรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันง่าย ชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ในสถานที่แออัด หรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค กระทำการหรือดำเนินการใดๆ ซึ่งอาจก่อสภาวะไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่อหรือโรคระบาดแพร่ออกไป ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

นัดหมาย

นัดฟังคำสั่งอัยการที่สำนักอัยการขอนแก่น วันที่ 9 ตุลาคม 2653 เวลา 10.00 น.

เวลา

(ศุกร์) 10:00 am - 12:00 pm

สถานที่

สำนักงานอัยการขอนแก่น

X